Zobrazujú sa: 1 - 16 z 76 VÝSLEDKOV
Modlitby k svätým

Modlitba k blahoslavenému mučeníkovi Štefanovi Šándorovi SDB

Blahoslavený Štefan Šándor, ty si prežil svoj život v neľahkom období vojen, trápenia a útlaku. Od mladosti si sa však vyznačoval láskou k Bohu a službou druhým. Svojím životom si nám ukázal príklad odvahy, vytrvalosti a vernosti vo viere aj v časoch prenasledovania. Prosíme ťa, oroduj za nás u nášho Pána, aby sme aj my dokázali byť pevní vo viere …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätej Márii Magdaléne za milosť ľútosti

Svätá Mária Magdaléna, ty, ktorú Ježiš oslobodil z pút hriechu a obdaril milosťou odpustenia! S pokorou prichádzam k tebe a prosím ťa o tvoj mocný príhovor. Ty si sa so slzami ľútosti vrhla k Ježišovým nohám a on ťa prijal s nekonečnou láskou a milosrdenstvom. Vypros nám milosť opravdivej ľútosti nad našimi hriechmi, aby sme aj my mohli zakúsiť hlboké …

Modlitby k svätým

Modlitba za uzdravenie k svätému Charbelovi

Ó, milovaný svätý Charbel, ty, ktorý si žil v tichu pustovne, verný svojmu povolaniu a odovzdaný Bohu, prosím ťa o tvoje mocné orodovanie. Svätý Charbel, zástanca tých, ktorí trpia, vypočuj moje modlitby za uzdravenie (vyslov svoju prosbu). Oroduj za mňa u Boha, nášho milosrdného Otca, aby mi daroval milosť telesného a duševného zdravia. Ó, svätý Charbel, ty, ktorý si v …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätej Anne za čistotu

Svätá Anna, najkrajší obraz čistej duše, veľké boli tvoje cnosti, kým si žila na zemi a veľké sú aj milosti, ktoré Boh udeľuje na tvoj príhovor tým, ktorí ho prosia. Zvlášť jasne žiarila tvoja cnosť čistoty. Viac si sa podobala anjelom než ľuďom, pretože si síce žila v tele, nie však podľa tela, lebo Božia milosť premohla v tebe každú …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätej Anne za lásku k Ježišovi

Svätá Anna, pre tvoje túžobné očakávanie príchodu Vykupiteľa ťa pokorne prosím, aby som aj ja skrze tvoj príhovor mohol obsiahnuť dar bázne voči Bohu a milosť spásy svojej duše. Svätá matka Anna, prednes moje prosby Synovi tvojej predrahej dcéry Panny Márie a vypros mi od neho odpustenie hriechov. Príď mi na pomoc vo chvíli, keď bude moja duša odchádzať z tohto sveta. Matka …

Modlitby k svätým

Modlitba k úcte svätej Anny

Buď pozdravená, svätá Anna, matka Panny Márie a stará mama Ježiša Krista! Pozdravujem ťa s detinskou úprimnosťou, dôverne ťa vzývam a prosím o tvoj mocný príhovor u Boha. Potešila a posilnila si srdcia mnohých, ktorí sa na teba s dôverou obrátili. Mnohí skrze tvoje orodovanie našli pomoc a milosť u Boha, keď sa utiekali k tebe vo svojom zármutku. Mnohí už spoznali tvoju materskú lásku, …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätým Cyrilovi a Metodovi

Bože náš, milosrdný Otče, obraciame sa k tebe s pokornou prosbou, žiadajúc o orodovanie svätých Cyrila a Metoda, ktorí nám ukázali cestu k pravde a láske. Svätí Cyril a Metod, bratia, slávni slovanskí vierozvestcovia, vo vašich životoch sa odráža Božia múdrosť a milosrdenstvo. Vy nám pomáhate chápať hlbiny Božej prítomnosti a rozlišovať cesty k pravému životu. Svätý Cyril, ktorý si …

Modlitby k svätým

Modlitba za oslávenie Božej služobnice Luisy Piccarrety

Najvznešenejšia a Najsvätejšia Trojica Otec, Syn, Duch Svätý, chválime ťa a ďakujeme ti za dar svätosti tvojej vernej služobnice Luisy Piccarrety. Otče, ona žila v tvojej Božej vôli a skrze pôsobenie Ducha Svätého sa pripodobnila tvojmu Synovi poslušnému až na smrť na kríži, a dobrovoľne sa stala tebe milou obetou, spolupracujúc na diele vykúpenia ľudstva. Jej čnosti poslušnosti, pokory a …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätej Rite

Divotvorkyňa svätá Rita, patrónka tých, ktorí sú v núdzi, tvoj príhovor u nášho Pána je veľmi mocný. Vďaka milostiam získaným na tvoje orodovanie ťa nazývajú aj patrónkou beznádejných, ba až nemožných prípadov. Svätá Rita, pokorná a čistá; trpezlivá a súcitná milovníčka ukrižovaného Krista! Veríme, že každý, kto sa k tebe utieka, objaví útechu a úľavu. Vypočuj naše prosby a ukáž …

Modlitby k svätým

Mocná modlitba za oslobodenie od zlého na príhovor svätej Gemmy Galgani

Ó, svätá Gemma Galgani, pokorná ochrankyňa Božích tajomstiev a bojovníčka proti temnotám, obraciame sa na teba so srdcom plným dôvery a prosíme ťa o tvoj mocný príhovor pri našom oslobodení od zlého. Ty, ktorá si poznala útoky diabla na tvoje telo i dušu, nauč nás odolávať jeho ľstiam a úkladom. V túžbe po svätosti a oddanosti voči Bohu si prekonala …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätej Gemme Galgani

Ó, milosrdný Bože, vo svojej nekonečnej dobrote sa obraciame k tebe s modlitbou na perách. Prosíme o orodovanie svätej Gemmy Galgani, ktorú si si vyvolil ako duchovný príklad a ochrankyňu v časoch skúšok a utrpenia. Pripomíname si, Pane, životné cesty svätej Gemmy, jej detskú oddanosť voči tebe, ktorú našla v matkinej nábožnosti a v škole Ducha Svätého. S úctou spomíname …

Modlitby k svätým

Mocná modlitba za ochranu pred zlom k svätému Michalovi Archanjelovi

Svätý Michal Archanjel, ochranca a bojovník proti zlu! Vzývame ťa, aby si nás v týchto časoch nepokoja a pokušenia posilnil svojou mocnou ochranou. Svätý Michal, príď nám na pomoc vo vzostupoch a pádoch, v bojoch proti pokušeniam a nástrahám diabla. Nech z nás tvoja mocná prítomnosť vyženie všetko zlo a ochraňuje nás pred každým nebezpečenstvom. Svätý Michal, vytas svoj meč …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätej Gertrúde Veľkej

Milosrdný Bože, oslavujeme tvoju lásku a vernosť, ktorú nám prejavuješ. Dnes sa na teba obraciame so skromnou modlitbou, aby si nám pomohol nasledovať príklad svätej Gertrúdy Veľkej. Svätá Gertrúda, ty si milovala Pána celým svojím srdcom, dušou a mysľou. Prijmi našu úprimnú túžbu po duchovnom raste a hlbšom spojení s Bohom. Prostredníctvom tvojej horlivosti a vzornej modlitby nám pomôž nachádzať …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätému Pátrovi Piovi

Svätý Páter Pio, milosrdný a horlivý kňaz hlásajúci Božiu spravodlivosť a milosrdenstvo, obraciame sa na teba so žiadosťou, aby si nás svojou príkladnou svätosťou a láskavým srdcom priviedol bližšie k Pánovi Ježišovi Prosíme ťa, svätý Páter Pio, aby si nás viedol cestou pokory, modlitby a oddanosti Božej vôli, ako si ty sám nasledoval Krista a obetoval sa pre spásu duší. …