Zobrazujú sa: 1 - 16 z 65 VÝSLEDKOV
Modlitby k svätým

Mocná modlitba za oslobodenie od zlého na príhovor svätej Gemmy Galgani

Ó, svätá Gemma Galgani, pokorná ochrankyňa Božích tajomstiev a bojovníčka proti temnotám, obraciame sa na teba so srdcom plným dôvery a prosíme ťa o tvoj mocný príhovor pri našom oslobodení od zlého. Ty, ktorá si poznala útoky diabla na tvoje telo i dušu, nauč nás odolávať jeho ľstiam a úkladom. V túžbe po svätosti a oddanosti voči Bohu si prekonala …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätej Gemme Galgani

Ó, milosrdný Bože, vo svojej nekonečnej dobrote sa obraciame k tebe s modlitbou na perách. Prosíme o orodovanie svätej Gemmy Galgani, ktorú si si vyvolil ako duchovný príklad a ochrankyňu v časoch skúšok a utrpenia. Pripomíname si, Pane, životné cesty svätej Gemmy, jej detskú oddanosť voči tebe, ktorú našla v matkinej nábožnosti a v škole Ducha Svätého. S úctou spomíname …

Modlitby k svätým

Mocná modlitba za ochranu pred zlom k svätému Michalovi Archanjelovi

Svätý Michal Archanjel, ochranca a bojovník proti zlu! Vzývame ťa, aby si nás v týchto časoch nepokoja a pokušenia posilnil svojou mocnou ochranou. Svätý Michal, príď nám na pomoc vo vzostupoch a pádoch, v bojoch proti pokušeniam a nástrahám diabla. Nech z nás tvoja mocná prítomnosť vyženie všetko zlo a ochraňuje nás pred každým nebezpečenstvom. Svätý Michal, vytas svoj meč …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätej Gertrúde Veľkej

Milosrdný Bože, oslavujeme tvoju lásku a vernosť, ktorú nám prejavuješ. Dnes sa na teba obraciame so skromnou modlitbou, aby si nám pomohol nasledovať príklad svätej Gertrúdy Veľkej. Svätá Gertrúda, ty si milovala Pána celým svojím srdcom, dušou a mysľou. Prijmi našu úprimnú túžbu po duchovnom raste a hlbšom spojení s Bohom. Prostredníctvom tvojej horlivosti a vzornej modlitby nám pomôž nachádzať …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätému Pátrovi Piovi

Svätý Páter Pio, milosrdný a horlivý kňaz hlásajúci Božiu spravodlivosť a milosrdenstvo, obraciame sa na teba so žiadosťou, aby si nás svojou príkladnou svätosťou a láskavým srdcom priviedol bližšie k Pánovi Ježišovi Prosíme ťa, svätý Páter Pio, aby si nás viedol cestou pokory, modlitby a oddanosti Božej vôli, ako si ty sám nasledoval Krista a obetoval sa pre spásu duší. …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätej Kataríne Švédskej

Nebeský Otče, obraciame sa k tebe s pokorným srdcom, vyprosujúc si orodovanie svätej Kataríny Švédskej. Počúvaj naše modlitby, keď spomíname na jej svätý život a na jej oddanosť tvojej vôli. Svätá Katarína, ty si žila svoj život vo vytrvalosti a oddanosti voči Bohu. Tvoja životná púť je pre nás príkladom ctnostného manželstva a zdržanlivosti, obety a služby, ktorú si konala …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätému Jánovi Nepomuckému

Svätý Ján Nepomucký, ochranca tajomstiev viery a zvestovateľ Božej pravdy, obraciam sa na teba so svojimi prosbami (vymenovať svoje úmysly) a s dôverou v tvoje orodovanie. Ty, ktorý si svojím životom statočne svedčil o vernosti Bohu a ochrane zverených tajomstiev, prosím ťa, prijmi moje úprimné modlitby. Prosím ťa, svätý Ján, aby si mi pomohol v zachovaní vernosti v mojom živote …

Modlitby k svätým

Modlitba za blahorečenie Božej služobnice Alžbety Leseurovej

Ó Bože, ktorý si nám v tvojej vernej služobnici Alžbete Leseurovej daroval obdivuhodný príklad intenzívneho vnútorného života uprostred svetských starostí, ako aj príklad prijatia a lásky k utrpeniu, ktoré sú dokonalou formou modlitby a mocnými prostriedkami apoštolátu, daj, prosíme, aby sme na jej príhovor napodobňovali jej cnosti a pokračovali v jej veľkom diele. Bože, ak je v súlade s tvojou …

Modlitby k svätým

Modlitba k Božej služobnici Alžbete Leseurovej

Nebeský Otče, ty si obdaroval tvoju dcéru Alžbetu Leseurovú výrečnosťou i tichosťou zároveň, a tak sa stala duchovným svetlom pre všetkých, ktorých stretla: veriacich i neveriacich. V každej duši s láskou hľadala bod, v ktorom bola táto duša ešte stále spojená s nekonečným Bohom. Vo svojom utrpení nachádzala zmysel a neustále sa vďaka nemu zjednocovala s Kristom, úplne sa zverujúc …

Modlitby k svätým

Mocná modlitba k donovi Dolindovi Ruotolovi na vyprosenie milostí

Všemohúci Bože, prichádzame k tebe so skromnou prosbou (uviesť svoju prosbu). Túžime získať túto milosť na príhovor Božieho služobníka dona Dolinda Ruotola. Prosíme ťa, prijmi túto našu pokornú žiadosť, ktorú ti dnes odovzdávame prostredníctvom jeho mena. Daj nám, Pane, dar viery a dôvery v tvoju vôľu. Nech sa naše prosby splnia podľa tvojej múdrosti a v jednote s tvojou milosrdnou …

Modlitby k svätým

9 utorkov svätej Marty

Marta z Betánie, sestra Lazára a Márie, sa starala o telesné dobro svojho hosťa – Ježiša. Na jej vrúcne prosby vzkriesil Ježiš zomrelého Lazára. Sviatok svätej Marty je 29. júla. Pri modlitbe 9 utorkov svätej Marty má horieť svieca. Táto modlitba je taká mocná, že pred ukončením týchto 9 utorkov dostanete to, čo si vyprosujete, nech by to bolo akokoľvek …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätej Terezke z Lisieux za obrátenie detí

Svätá Terezka z Lisieux, obraciam sa na teba s pokornou prosbou. Ty, ktorá si svojím jednoduchým životom a láskou k Bohu dokázala meniť srdcia a prinášať nádej aj tým najväčším hriešnikom, prosím ťa, oroduj za moje deti vzdialené od viery. Nech ich tvoj príklad lásky a oddanosti k Pánovi inšpiruje, aby nachádzali cestu k Bohu v každom okamihu svojho života. …

Modlitby k svätým

Krátka modlitba k svätému Petrovi

Svätý Peter, mocný kameň, ktorý si bol zvolený Pánom, aby si bol skalou jeho Cirkvi. Prosíme ťa, prijmi naše pokorné modlitby. Usmerni nás svojou múdrosťou a odvahou, aby sme mohli odhaľovať Božie kráľovstvo už tu na zemi. Pomôž nám byť vernými nasledovníkmi Krista, ochotnými podstupovať výzvy a prekonávať prekážky na našej ceste k večnému životu. Svätý Peter, prosíme ťa, modli …

Modlitby k svätým

Modlitba za čistotu k svätému Jozefovi

Sv. Jozef, mocný duchovný otec, bráň ma pred hriechmi tela. Ježiš povedal: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ Ty si postrach zlých duchov, prosím, aby si ma chránil pre žiadostivosťou, nemorálnymi túžbami srdca a nečistými skutkami na mojom tele. Pomôž mi, aby som neurážal(a) Boha. Tu a teraz sa pripútavam k tebe a všetko obetujem za to, čo je dobré, …