Knihy

Svätý Alojz Gonzága (kniha)

Patrón študentov a mládeže. Hoci sa Alojz Gonzága narodil do vznešenej talianskej rodiny, nezanechal po sebe slávu vladára, vojenského vodcu či umelca, ale čosi oveľa hodnotnejšie – príklad svojej vrúcnej lásky k Bohu, ku ktorému prilipol už od útleho detstva. Nič, čo vo svojom krátkom živote vykonal, neurobil bez pomyslenia na Pána, ktorý mu jeho lásku vrchovato odplatil. Tento chlapec …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba k Panne Márii, Kráľovnej zmierenia, za manželské páry, ktoré sa rozišli

Panna Mária, ty si sa nechala celkom preniknúť Duchom lásky, aby si bola schopná dokonale plniť Otcovu vôľu; ty si dala svetu Knieža pokoja; ty si sa pod krížom svojho Syna stala našou Matkou; ty nedopustíš, aby tvoje deti postihla pohroma rozdelenia. Prichádzam k tebe, aby som prosil za… (vymenovať). Milostivo na nich zhliadni. Zo všetkého najskôr im pomôž zmieriť sa …

Modlitby na rôzne úmysly

Pane, zachráň moje manželstvo

Pane, ty si nám dal ten najkrajší dar – svoju lásku. Ty si rozhodol, že sa zhmotní v bytosti, ktorú si mi poslal do cesty a ktorú dnes nazývam „moja manželka“. Prežili sme spolu úžasné chvíle, prostredníctvom ktorých si nám ponúkol malú ochutnávku slávy svojej večnej prítomnosti, z ktorej sa, ako dúfame, raz budeme tešiť v plnosti. My sme našu vzájomnú nehu postupne nechali rozožrať …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za povolanie do manželstva, ktoré bude realizované v súlade s Božím plánom

Pane, Duchu Svätý, keď Adam zbadal Evu, vydal zo seba radostný výkrik: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa…“ (Gn 2, 23). Ak je vôľou Trojice, aby som prijal sviatosť manželstva a skrze ňu si založil rodinu, priveď moje kroky k tej, ktorá mi je od večnosti určená. Keď ju uvidím, daj, aby som spoznal, že je dielom …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za oslobodenie od úzkostí, strachov a ducha osamelosti

Pane Ježišu, daj, nech som v tvojom mene, mocou Ducha Svätého a na slávu Otca oslobodený od všetkého strachu, obáv, nepokoja a úzkosti. Oslobodený od ducha nečistoty, pýchy, nevraživosti, hnevu, agresivity, nenávisti, túžby po pomste a tiež od zranení, ktoré som utrpel od druhých. Nech som oslobodený od každého pocitu menejcennosti, sebaodsudzovania, neistoty, osamelosti a zatrpknutosti voči Bohu. Verím, že vo chvíľach, keď som prežíval utrpenie a nachádzal sa v ťažkých situáciách, …

Ružence, korunky

Ruženec k svätým ranám nášho Pána (zľutovný ruženec)

Niektoré nábožné duše konajú zvláštnu novénu – deväť dní sa modlia ruženec k svätým ranám za Svätého Otca, za celú Cirkev a za kňazstvo. Na príhovor Panny Márie a svätých prosia Pána, aby nám dal dobrých, horlivých a svätých kňazov. Ruženec k svätým ranám sa modlí na klasickom ruženci takto: Na kríži: Ježišu Kriste, náš božský Spasiteľ, buď k nám …

Novény, deviatniky

Novéna k úcte svätej Margaréty

Svätá Margaréta z Antiochie, panna a mučenica, žila pravdepodobne na prelome 3. a 4. storočia. Podľa legendy bola umučená pre svoju kresťanskú vieru za vlády cisára Diokleciána. Svätá Margaréta býva zvyčajne znázorňovaná s drakom. Je jednou z tzv. svätých pomocníkov a je vzývaná ako patrónka rodičiek. Modlitba novény sa modlí 9 za sebou nasledujúcich dní. Pred začatím novény sa odporúča …

Ružence, korunky

Ruženec za uzdravenie a oslobodenie

Verím v Boha… Otče náš… Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky… Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý nech riadi naše slová… Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky… Sláva Otcu… Prvé tajomstvo slávnostného ruženca za uzdravenie a oslobodenie: Vzkriesenie Pána (Mk 16, 1 – 8) Pane Ježišu, prosím ťa, daj, nech milosť tvojho vzkriesenia prenikne do srdca môjho milovaného …

Knihy

Ako sa modliť ruženec (kniha)

O modlitbe ruženca ešte ani zďaleka nebolo povedané všetko, hoci by si niekto mohol myslieť pravý opak. Donald Calloway v brožúrke Ako sa modliť ruženec okrem iného objasňuje, aké milosti sú spojené s ružencom, pripomína prisľúbenia Panny Márie pre tých, ktorí sa ho budú modliť a usmerňuje nás, ako sa ho modliť správne. Ak stále váhate alebo vám chýba dôvod, pre ktorý siahnuť po …

Litánie

Litánie za kňazov

(Pre súkromnú pobožnosť) Bože Otče, Syn a Duch Svätý, prosíme ťa, vyslyš nás! Ježišu, náš veľkňaz, naša obeta a náš učiteľ, prosíme ťa, vyslyš nás! Požehnaj Svätého Otca, našich biskupov a kňazov, prosíme ťa, vyslyš nás! Daj im silu svojej milosti, lásku svojho Srdca a neohrozenosť svojej obetavosti, prosíme ťa, vyslyš nás! Urob ich pevnými vo viere, svätými v živote …

Články

Zázračná šnúra svätého Jozefa

Sestru Alžbetu Sillevoortovú v belgických Antverpách považovali lekári v roku 1657 za nevyliečiteľne chorú. V tomto položení si dala vyrobiť šnúru a dala ju požehnať na počesť svätého Jozefa, potom sa ňou opásala a modlila sa pred obrazom svätca. 10. júna pocítila, že jej modlitby boli vypočuté, a úplne zdravá vstala z postele. Svedectvá lekárov, vrátane jedného protestanta, vylúčili akékoľvek …

Články

Čo je skutočné uzdravenie?

Katolícke uzdravenie je − jedným slovom − vzkriesenie. Spomeňte si na scénu: „Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: ‚Lazár, poď von!‘“ (Jn 11, 43). Kristus prichádza, aby uzdravil to, čo je mŕtve, zlomené, spiace, zranené, neusporiadané alebo choré − telesne či duchovne. Ďalším slovom pre uzdravenie je vykúpenie. Kristus vykupuje našu chorobu spôsobenú hriechom a rany, ktoré s ňou súvisia. …

Novény, deviatniky

Novéna k úcte svätého Juraja

Počas deviatich po sebe nasledujúcich dní sa každodenne modlíme nasledujúce modlitby: PRÍPRAVNÁ MODLITBA Všemohúci a večný Bože, dôstojne a so živou vierou si ctím tvoj božský majestát. Skláňam sa pred tebou a v synovskej dôvere vzývam tvoju veľkodušnosť a najväčšie milosrdenstvo. Lúčom svojho nebeského svetla ožiar temnotu mojej mysle a zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky, aby som dokázal …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba nevesty a ženícha

Ježiš, vo svojej krvi si slávil svadbu s Cirkvou, svojou Nevestou, ktorá vyšla z tvojho prebodnutého srdca, a povýšil si manželstvo uzavreté týmto sobášom na sviatosť; požehnaj náš zväzok a našu lásku. Daruj nám silu prekonávať každú skúšku a zostať vernými nerozlučiteľnej zmluve, ktorú sme uzavreli pred tvojím oltárom. Žehnaj naše deti a daj, aby rástli podľa túžob tvojho srdca. …

Články

Základné katolícke pravdy

Hlavné prikázanie Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. (Lk 10, 27-28) Šesť hlavných právd Boh je jeden. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil. Boh je spravodlivý …