Zobrazujú sa: 1 - 16 z 89 VÝSLEDKOV
Články

Škapuliar svätého Jozefa

Zbožnosť tohto škapuliara nemá svoj pôvod v zjaveniach a zázrakoch, ale v Bratstve kordu, ktorého členovia ho nosili na znak oddanosti svätému Jozefovi ako ochrancovi Cirkvi a na znak vernosti rímskemu veľkňazovi (bolo to vo Verone v roku 1865, ale už v roku 1870 došlo k zániku pápežského štátu a okupácii Ríma). O rozšírenie škapuliaru sa výraznou mierou zaslúžila františkánska …

Články

Modlite sa ruženec

Počas pápežskej návštevy vo svätyni Panny Márie Ružencovej v Pompejach pápež Benedikt XVI. vysvetlil, čo je potrebné na to, aby ste sa stali šíriteľmi ruženca. Povedal: „Na to, aby ste boli apoštolmi ruženca, je potrebné osobne zažiť krásu a hĺbku tejto modlitby, ktorá je jednoduchá a prístupná všetkým. Je predovšetkým potrebné, aby ste sa nechali viesť za ruku najsvätejšou Pannou …

Články

Ružencové odpustky

„Ľudia si často neuvedomujú, aký bohatý je ruženec na odpustky. Je to preto, že mnohí kňazi pri kázaní o ruženci sotva spomínajú odpustky; ich kázne sú kvetnaté a obľúbené, vyvolávajú obdiv, ale sotva niečo naučia.“ ~ svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu Uvedené slová slúžia na pripomenutie toho, že v priebehu storočí Cirkev udelila tým, ktorí sa modlia ruženec, početné …

Články

Zázračná šnúra svätého Jozefa

Sestru Alžbetu Sillevoortovú v belgických Antverpách považovali lekári v roku 1657 za nevyliečiteľne chorú. V tomto položení si dala vyrobiť šnúru a dala ju požehnať na počesť svätého Jozefa, potom sa ňou opásala a modlila sa pred obrazom svätca. 10. júna pocítila, že jej modlitby boli vypočuté, a úplne zdravá vstala z postele. Svedectvá lekárov, vrátane jedného protestanta, vylúčili akékoľvek …

Články

Čo je skutočné uzdravenie?

Katolícke uzdravenie je − jedným slovom − vzkriesenie. Spomeňte si na scénu: „Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: ‚Lazár, poď von!‘“ (Jn 11, 43). Kristus prichádza, aby uzdravil to, čo je mŕtve, zlomené, spiace, zranené, neusporiadané alebo choré − telesne či duchovne. Ďalším slovom pre uzdravenie je vykúpenie. Kristus vykupuje našu chorobu spôsobenú hriechom a rany, ktoré s ňou súvisia. …

Články

Základné katolícke pravdy

Hlavné prikázanie Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. (Lk 10, 27-28) Šesť hlavných právd Boh je jeden. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil. Boh je spravodlivý …

Články

Zásady kresťanského života pre každého

Menej vzdychaj, viac spievaj menej k zemi, viac k nebu sa dívaj menej sa hnevaj, viac sa modlievaj menej plánuj, viac podnikaj menej s ľuďmi, viac s Bohom počítaj menej rozkazuj, viac blížnym slúž menej hovor o láske, viac miluj menej vyčítaj, viac povzbudzuj menej sľubuj, viac spĺňaj menej nariekaj, viac Bohu ďakuj menej pochybuj, viac dôveruj menej posudzuj, viac potešuj menej vrav, viac uvažuj …

Kresťanská spiritualita a duchovný rozvoj

Medzinárodné saleziánske športové hry PGSI

Pod názvom PGSI sa skrýva skratka talianskeho názvu “Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale”, čo v preklade znamená Medzinárodné saleziánske športové hry. Mottom hier v roku 2014 bolo „Bojujeme o dušu, na ihrisku aj v živote!“. Prezentovalo spojenie dvoch tém, ktoré PGSI charakterizujú: športu a viery. Cieľom motta bolo vyjadriť pravdu, ktorá mladých motivuje zabojovať a uspieť, a to nielen v športe, …

Články

15 prisľúbení, ktoré dala Panna Mária dominikánovi bl. Alanovi z La Roche

V roku 1464 sa Najsvätejšia Panna Mária zjavila dominikánovi blahoslavenému Alanovi z La Roche a odporúčala mu vo svojom mene propagovať modlitbu ruženca a zakladať ružencové bratstvá. Odovzdala mu aj 15 prisľúbení pre tých, ktorí sa budú modliť ruženec: Ten, kto mi bude slúžiť modlitbou posvätného ruženca, získa výnimočné milosti. Sľubujem svoju osobitnú ochranu a najväčšie milosti všetkým, ktorí sa …

Cirkev

Ako bolo na počiatku

Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tento text vyjadruje večnú slávu a nekonečnú chválu trojjedinému Bohu – Otcu, Synovi a Duchu Svätému. Zároveň zdôrazňuje nezmeniteľnosť a večnosť …

Články

Modlitba je zdrojom veľkého povzbudenia

Z Božej strane je všetko pripravené tak, aby bola modlitba jednoduchá, ak sa o ňu ľudia pokúsia. Jeho strana je otvorená. On očakáva každú námietku. Sú poskytnuté zdroje pre každú ťažkosť. Pokrivené miesta sú vyrovnané a drsné vyhladené. Človek, ktorý sa nemodlí, nemá žiadnu výhovorku. Boh je pripravený Pýtam sa, či sa modlíš, pretože modlitba je skutkom viery, ku ktorému …

Nebojte sa modliť, „čokoľvek to stojí“
Články

Nebojte sa modliť, „čokoľvek to stojí“

Požiadajte Boha, aby vás urobil zbožnejšími, a čo sa stane? Dostanete viac ťažkostí, viac boja a viac bolesti. Kto toto chce? Keď som nedávno bol na návšteve u svojej matky, listoval som si jeden známy časopis a narazil som na článok o známej herečke, ktorá je vyznávajúcou kresťankou. Článok opisoval jej energickú vieru a úlohu modlitby v jej živote. Bol som povzbudený jej snahou vytrvať v modlitbe. Chcem …

Články

Prosebná modlitba

Prosebná modlitba je forma modlitby, ktorá sa zameriava na vyjadrenie žiadostí, prosieb a potrieb pred Bohom. Je to spôsob obrátiť sa na Boha so svojimi potrebami a dôverovať mu, že ich vypočuje a odpovie podľa svojej vôle. Prosebná modlitba môže mať rôzne formy a obsahovať osobné prosby, prosby za druhých ľudí, prosby za potreby spoločenstva alebo celého sveta. Je to …