Zobrazujú sa: 1 - 16 z 159 VÝSLEDKOV
Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba k Panne Márii, Kráľovnej zmierenia, za manželské páry, ktoré sa rozišli

Panna Mária, ty si sa nechala celkom preniknúť Duchom lásky, aby si bola schopná dokonale plniť Otcovu vôľu; ty si dala svetu Knieža pokoja; ty si sa pod krížom svojho Syna stala našou Matkou; ty nedopustíš, aby tvoje deti postihla pohroma rozdelenia. Prichádzam k tebe, aby som prosil za… (vymenovať). Milostivo na nich zhliadni. Zo všetkého najskôr im pomôž zmieriť sa …

Modlitby na rôzne úmysly

Pane, zachráň moje manželstvo

Pane, ty si nám dal ten najkrajší dar – svoju lásku. Ty si rozhodol, že sa zhmotní v bytosti, ktorú si mi poslal do cesty a ktorú dnes nazývam „moja manželka“. Prežili sme spolu úžasné chvíle, prostredníctvom ktorých si nám ponúkol malú ochutnávku slávy svojej večnej prítomnosti, z ktorej sa, ako dúfame, raz budeme tešiť v plnosti. My sme našu vzájomnú nehu postupne nechali rozožrať …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za povolanie do manželstva, ktoré bude realizované v súlade s Božím plánom

Pane, Duchu Svätý, keď Adam zbadal Evu, vydal zo seba radostný výkrik: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa…“ (Gn 2, 23). Ak je vôľou Trojice, aby som prijal sviatosť manželstva a skrze ňu si založil rodinu, priveď moje kroky k tej, ktorá mi je od večnosti určená. Keď ju uvidím, daj, aby som spoznal, že je dielom …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za oslobodenie od úzkostí, strachov a ducha osamelosti

Pane Ježišu, daj, nech som v tvojom mene, mocou Ducha Svätého a na slávu Otca oslobodený od všetkého strachu, obáv, nepokoja a úzkosti. Oslobodený od ducha nečistoty, pýchy, nevraživosti, hnevu, agresivity, nenávisti, túžby po pomste a tiež od zranení, ktoré som utrpel od druhých. Nech som oslobodený od každého pocitu menejcennosti, sebaodsudzovania, neistoty, osamelosti a zatrpknutosti voči Bohu. Verím, že vo chvíľach, keď som prežíval utrpenie a nachádzal sa v ťažkých situáciách, …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba nevesty a ženícha

Ježiš, vo svojej krvi si slávil svadbu s Cirkvou, svojou Nevestou, ktorá vyšla z tvojho prebodnutého srdca, a povýšil si manželstvo uzavreté týmto sobášom na sviatosť; požehnaj náš zväzok a našu lásku. Daruj nám silu prekonávať každú skúšku a zostať vernými nerozlučiteľnej zmluve, ktorú sme uzavreli pred tvojím oltárom. Žehnaj naše deti a daj, aby rástli podľa túžob tvojho srdca. …

Modlitby na rôzne úmysly

Zasvätenie sveta Božiemu milosrdenstvu

Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba k presvätej tvári Pána Ježiša

Pozdravujem ťa, milujem ťa a klaniam sa ti, Ježišu môj, Spasiteľu! Znovu si obsypávaný potupením a bohorúhaním, ktoré je na tebe neprestajne páchané. Obetujem ti preto v Nepoškvrnenom Srdci tvojej Matky všetku úctu anjelov i svätých ako kadidlo ľúbeznej vône. Pokorne ťa prosím, aby si vo mne a vo všetkých ľuďoch mocou svojej presvätej tváre obnovil a nanovo utvoril tvoj …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba sv. Jána Pavla II.: Nech ťa nasledujú z lásky

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov, aby si ich urobil rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: „Poď a nasleduj ma!“ Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba k Svätej rodine

Ó, Ježišu, najláskavejší Spasiteľ, Ty si zostúpil z neba a osvietil si svet svojím učením a príkladom. Najväčšiu čiastku svojho života, poddaný svätému Jozefovi a Panne Márii, strávil si v chudobnom nazaretskom dome. Takto si posvätil rodinu, ktorú majú mať za vzor všetky kresťanské rodiny. Prijmi milostivo pod svoju ochranu i našu rodinu, ktorá sa ti s dôverou obetuje a …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba k Duchu Svätému od ctihodnej Marty Robinovej

Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi. Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za kňazov svätej Terézie z Lisieux

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou. Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností. …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba, aby si sa stal živou monštranciou

Pane Ježišu, pretvor ma, prosím, na živú eucharistickú monštranciu, aby som sa stal nádobou milosrdenstva, ktorá bude tvoju lásku prinášať iným. Skrze naše eucharistické spojenie učiň, aby som bol dieťaťom svetla, soľou zeme, chlebom pre hladných, vodou pre smädných, novým vínom a uzdravujúcim olejom pre druhých. Nech ťa ľudia vidia v mojom srdci ochotnom slúžiť, vo svetle mojich očí, v …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba oslobodenia svätého Jána Zlatoústeho

Večný Bože, ktorý si vykúpil ľudský rod zo zajatia diabla, osloboď ma, svojho služobníka, od všetkého pôsobenia nečistých duchov. Nech na tvoj príkaz zlí a nečistí duchovia odídu z duše a tela tvojho služobníka a nezostávajú ani sa neskrývajú vo mne. Vyžeň ich zo mňa, stvorenia tvojich rúk, v tvojom svätom mene, v mene tvojho jednorodeného Syna a v mene …