V: V tvojom srdci je rozliata milosť.
R: Preto ťa Boh požehnal naveky.

Modlime sa: Bože, ty si si vyvolil svätú Annu, aby sa stala matkou rodičky tvojho jednorodeného Syna: obdar nás milosťou, aby sme, oslavujúc ju, boli sprevádzaní jej ochranou a  pomocou a  na jej mocný príhovor dosiahli u  teba všetky dobrá potrebné k našej spáse. Amen.

Svätá Anna, k tebe sa utiekame vo všetkých našich duchovných i telesných potrebách. Odporúčame ti svoj život i hodinu smrti, svojich rodičov, bratov, sestry, príbuzných, dobrodincov, duchovných aj svetských predstavených, živých aj zosnulých.

Vypros nám a všetkým, za ktorých sa úpenlivo a  pokorne modlíme, aby sme až do smrti boli verní katolíckej viere, ochotne pracovali pre časné a večné blaho a na konci svojho života boli zaopatrení svätými sviatosťami, a  tak, uzmierení s Bohom a s ľuďmi, bezpečne sa dostali k tebe do neba, kde sa raduješ so svojou blahoslavenou dcérou a Kráľovnou nebies v prítomnosti Najsvätejšej Trojice.

Prednes, prosíme, svätá Anna, pred trón spravodlivého Sudcu, Ježiša Krista, Syna tvojej dcéry Panny Márie, naše vrúcne modlitby za duše našich drahých zomrelých. Nech najsvätejšia Kristova krv, obetovaná na oltároch sveta za ich spásu, očistí ich duše. Nám živým nech pomáha udržiavať lásku k nim, aby sme žili sväto, nábožne a spravodlivo, robili pokánie za svoje hriechy a raz šťastne usnuli v Pánovi, a tak sa mohli s nimi radovať v nebeskej blaženosti.

Svätá matka Anna, pros za úbohé duše v očistci, aby ich Otec občerstvil, Syn očistil, Duch Svätý potešil. Aby boli na príhovor Panny Márie, svätých anjelov a  všetkých svätých čo najskôr vyslobodené z očistcových múk a uvedené do večnej slávy. Obetujeme za nich naše modlitby, sväté omše, sväté prijímania, odpustky a poklady Cirkvi. Nech im pre zásluhy utrpenia Ježiša Krista pomôže naša vrúcna modlitba príhovoru.

Srdce Ježišovo abolestné srdce Matky Božej, zmilujte sa nad dušami našich drahých zomrelých. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Skrytý život svätej Anny, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.