Zobrazujú sa: 1 - 16 z 241 VÝSLEDKOV
Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba na príhovor Božích služobníkov Cypriena a Daphrose Rugambových

Svätý Otče, prosíme ťa o blahorečenie Božích služobníkov Cypriena a Daphrose. Neustále nám udeľuj, ako si udelil im, nehasnúce nadšenie pre adoráciu, srdce horiace láskou k tebe a činorodý súcit so všetkými, ktorí trpia. Pomôž nám bez miery sa obetovať v službe, akou je evanjelizácia rodín a chudobných. V spoločenstve s Cyprienom a Daphrose ti zverujeme zvlášť dvojice, ktoré v …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba pápeža Františka k Svätej nazaretskej rodine

Ježiš, Mária a Jozef, Svätá nazaretská rodina, na teba dnes obraciame svoj pohľad plný obdivu a dôvery; v tebe kontemplujeme krásu spoločenstva v pravej láske; tebe odovzdávame všetky naše rodiny, aby sa v nich obnovili zázraky milosti. Svätá nazaretská rodina, verná strážkyňa spásonosného tajomstva: oživ v nás úctu k tichu. Urob z našich rodín večeradlá modlitby a pretvor ich na …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba k Panne Márii, Kráľovnej zmierenia, za manželské páry, ktoré sa rozišli

Panna Mária, ty si sa nechala celkom preniknúť Duchom lásky, aby si bola schopná dokonale plniť Otcovu vôľu; ty si dala svetu Knieža pokoja; ty si sa pod krížom svojho Syna stala našou Matkou; ty nedopustíš, aby tvoje deti postihla pohroma rozdelenia. Prichádzam k tebe, aby som prosil za… (vymenovať). Milostivo na nich zhliadni. Zo všetkého najskôr im pomôž zmieriť sa …

Modlitby na rôzne úmysly

Pane, zachráň moje manželstvo

Pane, ty si nám dal ten najkrajší dar – svoju lásku. Ty si rozhodol, že sa zhmotní v bytosti, ktorú si mi poslal do cesty a ktorú dnes nazývam „moja manželka“. Prežili sme spolu úžasné chvíle, prostredníctvom ktorých si nám ponúkol malú ochutnávku slávy svojej večnej prítomnosti, z ktorej sa, ako dúfame, raz budeme tešiť v plnosti. My sme našu vzájomnú nehu postupne nechali rozožrať …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za povolanie do manželstva, ktoré bude realizované v súlade s Božím plánom

Pane, Duchu Svätý, keď Adam zbadal Evu, vydal zo seba radostný výkrik: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa…“ (Gn 2, 23). Ak je vôľou Trojice, aby som prijal sviatosť manželstva a skrze ňu si založil rodinu, priveď moje kroky k tej, ktorá mi je od večnosti určená. Keď ju uvidím, daj, aby som spoznal, že je dielom …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za oslobodenie od úzkostí, strachov a ducha osamelosti

Pane Ježišu, daj, nech som v tvojom mene, mocou Ducha Svätého a na slávu Otca oslobodený od všetkého strachu, obáv, nepokoja a úzkosti. Oslobodený od ducha nečistoty, pýchy, nevraživosti, hnevu, agresivity, nenávisti, túžby po pomste a tiež od zranení, ktoré som utrpel od druhých. Nech som oslobodený od každého pocitu menejcennosti, sebaodsudzovania, neistoty, osamelosti a zatrpknutosti voči Bohu. Verím, že vo chvíľach, keď som prežíval utrpenie a nachádzal sa v ťažkých situáciách, …

Ružence, korunky

Ruženec k svätým ranám nášho Pána (zľutovný ruženec)

Niektoré nábožné duše konajú zvláštnu novénu – deväť dní sa modlia ruženec k svätým ranám za Svätého Otca, za celú Cirkev a za kňazstvo. Na príhovor Panny Márie a svätých prosia Pána, aby nám dal dobrých, horlivých a svätých kňazov. Ruženec k svätým ranám sa modlí na klasickom ruženci takto: Na kríži: Ježišu Kriste, náš božský Spasiteľ, buď k nám …

Novény, deviatniky

Novéna k úcte svätej Margaréty

Svätá Margaréta z Antiochie, panna a mučenica, žila pravdepodobne na prelome 3. a 4. storočia. Podľa legendy bola umučená pre svoju kresťanskú vieru za vlády cisára Diokleciána. Svätá Margaréta býva zvyčajne znázorňovaná s drakom. Je jednou z tzv. svätých pomocníkov a je vzývaná ako patrónka rodičiek. Modlitba novény sa modlí 9 za sebou nasledujúcich dní. Pred začatím novény sa odporúča …

Ružence, korunky

Ruženec za uzdravenie a oslobodenie

Verím v Boha… Otče náš… Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky… Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý nech riadi naše slová… Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky… Sláva Otcu… Prvé tajomstvo slávnostného ruženca za uzdravenie a oslobodenie: Vzkriesenie Pána (Mk 16, 1 – 8) Pane Ježišu, prosím ťa, daj, nech milosť tvojho vzkriesenia prenikne do srdca môjho milovaného …

Litánie

Litánie za kňazov

(Pre súkromnú pobožnosť) Bože Otče, Syn a Duch Svätý, prosíme ťa, vyslyš nás! Ježišu, náš veľkňaz, naša obeta a náš učiteľ, prosíme ťa, vyslyš nás! Požehnaj Svätého Otca, našich biskupov a kňazov, prosíme ťa, vyslyš nás! Daj im silu svojej milosti, lásku svojho Srdca a neohrozenosť svojej obetavosti, prosíme ťa, vyslyš nás! Urob ich pevnými vo viere, svätými v živote …

Novény, deviatniky

Novéna k úcte svätého Juraja

Počas deviatich po sebe nasledujúcich dní sa každodenne modlíme nasledujúce modlitby: PRÍPRAVNÁ MODLITBA Všemohúci a večný Bože, dôstojne a so živou vierou si ctím tvoj božský majestát. Skláňam sa pred tebou a v synovskej dôvere vzývam tvoju veľkodušnosť a najväčšie milosrdenstvo. Lúčom svojho nebeského svetla ožiar temnotu mojej mysle a zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky, aby som dokázal …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba nevesty a ženícha

Ježiš, vo svojej krvi si slávil svadbu s Cirkvou, svojou Nevestou, ktorá vyšla z tvojho prebodnutého srdca, a povýšil si manželstvo uzavreté týmto sobášom na sviatosť; požehnaj náš zväzok a našu lásku. Daruj nám silu prekonávať každú skúšku a zostať vernými nerozlučiteľnej zmluve, ktorú sme uzavreli pred tvojím oltárom. Žehnaj naše deti a daj, aby rástli podľa túžob tvojho srdca. …

Novény, deviatniky

Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva (začína sa na Veľký piatok)   Prvý deň (Veľký piatok)  „Dnes mi priveď celé ľudstvo, zvlášť všetkých hriešnikov, a ponor ho do mora môjho milosrdenstva. Tým ma potešíš v trpkom smútku, ktorý mi spôsobuje strata duší.”   Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý sa zľutúvaš nad nami a odpúšťaš nám, nehľaď na naše hriechy, ale na našu dôveru, ktorú máme …

Modlitby na rôzne úmysly

Zasvätenie sveta Božiemu milosrdenstvu

Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Panne Márii za ochranu pred zlom

Vznešená Kráľovná nebies a Pani anjelov, ty, ktorá si dostala od Boha poslanie i vládu, aby si rozmliaždila hlavu satana, pokorne ťa prosíme, zošli svoje nebeské zástupy, aby na tvoj rozkaz a tvojou mocou prenasledovali zlých duchov, všade nad nimi víťazili, ich moc zlomili a zvrhli ich do priepasti. „Kto je ako Boh?“ Ó, dobrotivá a presladká Matka, ostaň naveky …