Bože náš, milosrdný Otče, obraciame sa k tebe s pokornou prosbou, žiadajúc o orodovanie svätých Cyrila a Metoda, ktorí nám ukázali cestu k pravde a láske.

Svätí Cyril a Metod, bratia, slávni slovanskí vierozvestcovia, vo vašich životoch sa odráža Božia múdrosť a milosrdenstvo. Vy nám pomáhate chápať hlbiny Božej prítomnosti a rozlišovať cesty k pravému životu.

Svätý Cyril, ktorý si preložil Sväté písmo do jazyka Slovanov, posilňuj nás vo viere a oddanosti k Božiemu slovu, aby sme ho mohli žiť a ohlasovať s odvahou a láskou.

Svätý Metod, biskup a misionár, ktorý si neúnavne šíril evanjelium a zasial semeno kresťanskej viery medzi národy, pros za nás, aby sme boli odvážni v ohlasovaní viery a ochotní slúžiť Božiemu kráľovstvu všade, kam nás Boh pošle.

Bože, nebeský Otče, daj nám úprimné srdcia a očisti naše myšlienky, aby sme podľa príkladu svätých Cyrila a Metoda nasledovali tvoju cestu lásky a pravdy a vždy žili v spoločenstve s tebou a s našimi bratmi a sestrami. Amen.

Tipy na knihy: