Modlitby k Panne Márii

Krátka modlitba k Panne Márii z Pompejí

Ó, Kráľovná, teraz ťa prosíme o poslednú milosť, ktorú nám nemôžeš odmietnuť. Daj nám všetkým svoju trvalú lásku a najmä svoje materinské požehnanie. Neodídeme od teba, dokým nám nepožehnáš. Prosíme ťa, požehnaj teraz, Mária, najvyššieho veľkňaza, Svätého Otca. K dávnej nádhere tvojej koruny, k víťazstvám tvojho ruženca, pre ktoré ťa nazývajú víťaznou Kráľovnou, pridaj ešte toto, ó, Matka: daj zvíťaziť …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba na vyprosenie si milostí od Panny Márie Pomocnice

Mária, utiekam sa k tebe, lebo Ježiš ťa vyvolil za prostrednicu všetkých milostí, dal ti moc nad viditeľným i neviditeľným svetom a deväť mesiacov prebývajúc v tvojom lone ťa obohatil svojou božskou prirodzenosťou. Zdravas‘ Mária… Bezvýhradne sa ti zasväcujem, nakladaj so mnou, ako sa ti páči. Odovzdávam sa tvojej láske, ktorou prekypuješ ako matka Pána Ježiša, a prosím ťa, ujmi …

Modlitby na rôzne úmysly

Krátka modlitba k Svätej rodine

Otče, ty si sa rozhodol dať nám za vzor Svätú rodinu; daj nám svoju milosť, aby sme pestovali rodinné čnosti a boli pevne spojení putami tvojej lásky, a tak sa po skončení našej pozemskej púte mohli stretnúť aj vo večnosti a vojsť do radosti otcovského domu. Amen. Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k Duchu Svätému, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za víťazstvo nad zlom v sebe samom

Nech sa vo mne roznieti a horí božský Oheň, nech rozdrví škrupiny myšlienok a roztopí vrchy! Nech zostúpi z neba a spáli všetko zlo! Príď, Duchu Svätý, volám k tebe, Duchu horlivosti! Oheň, ktorý taví a čistí zlato, zostúp do môjho srdca a osvieť moju dušu! Skúmaj a posväcuj môj život! Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k Duchu Svätému, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba útechy pre tých, ktorí plačú

Pane, Duchu Svätý, velebíme ťa, náš Utešiteľ. V tomto čase naplnenom skúškami ťa prosíme, aby si potešil naše srdcia a zotrel nám z tváre každú slzu. Daj nám pohľad viery, ktorým budeme môcť správne vidieť a hodnotiť udalosti, čo sme v poslednej dobe prežili. Ukáž nám pravdivosť myšlienky, že všetko slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha. Obnov našu nádej …

Modlitby k svätým

Korunka k svätému Michalovi Archanjelovi

Pôvod korunky k sv. Michalovi Archanjelovi siaha k Božej služobníčke Antónii d’Astonac, ktorej sa vo videní zjavil sv. Michal. Povedal Antónii, aby si ho uctievala modlitbou k deviatim anjelským chórom. Toho, kto sa bude modliť túto pobožnosť z úcty k nemu, budú pri svätom prijímaní sprevádzať deviati anjeli, vybraní po jednom z každého chóru. Tým, ktorí sa budú denne modliť …

Modlitby k svätým

Prosba o ochranu k svätému Michalovi Archanjelovi

Slávne knieža nebeských vojsk, svätý Michal Archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohoto temného sveta a proti zlým duchom. Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana. Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako …

Modlitby k Panne Márii

Úkon zasvätenia sa Ježišovi skrze Máriu

Ó, večná a vtelená Múdrosť! Ó, Ježišu, hodný lásky a poklony, pravý Boh a pravý človek, jediný Syn večného Otca a Márie, vždy Panny! Hlboko sa ti klaniam večne prítomnému v lone i v jase tvojho Otca a v čase tvojho vtelenia prítomnému v panenskom lone Márie, tvojej presvätej Matky. Vzdávam ti vďaky za to, že si sa zriekol seba …

Články

Modlite sa ruženec

Počas pápežskej návštevy vo svätyni Panny Márie Ružencovej v Pompejach pápež Benedikt XVI. vysvetlil, čo je potrebné na to, aby ste sa stali šíriteľmi ruženca. Povedal: „Na to, aby ste boli apoštolmi ruženca, je potrebné osobne zažiť krásu a hĺbku tejto modlitby, ktorá je jednoduchá a prístupná všetkým. Je predovšetkým potrebné, aby ste sa nechali viesť za ruku najsvätejšou Pannou …

Články

Ružencové odpustky

„Ľudia si často neuvedomujú, aký bohatý je ruženec na odpustky. Je to preto, že mnohí kňazi pri kázaní o ruženci sotva spomínajú odpustky; ich kázne sú kvetnaté a obľúbené, vyvolávajú obdiv, ale sotva niečo naučia.“ ~ svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu Uvedené slová slúžia na pripomenutie toho, že v priebehu storočí Cirkev udelila tým, ktorí sa modlia ruženec, početné …

Modlitby na rôzne úmysly

Krátka modlitba za kňazov

Najmilší Ježišu, priateľ kňazov, denne posielaj všetkým kňazom sedem darov Ducha Svätého, aby boli všetko všetkým v živote i v smrti. Udeľ im trpezlivosť s maličkými, súcit s chorými, pokoru pri chudobných, odvahu proti nepriateľom tvojej svätej Cirkvi. Urob ich neúnavnými pri vyučovaní, ochotnými pri udeľovaní sviatostného pokánia, štedrými pri rozdávaní svätého prijímania. Nech sú nebezpeční pre peklo a všetkých jeho spojencov, zato však poslovia mieru …

Modlitby na rôzne úmysly

Detská modlitba za kňaza

Modlitba detí preráža nebesia – naučte svoje deti modliť sa za kňazov! Môj najmilší Ježiško, vzdávam ti vrúcnu vďaku, že si nám dal na terajšej púti kňazov, Božích služobníkov. Koľko moci v sebe skrývajú ich posvätené dlane, keď nám pri oltári podávajú Pánovo telo! Keď ich ústa ticho vyslovia nad hriešnikom odpustenie, biedna duša sa v okamihu zmení na snehobielu. Spasiteľ náš, prebývaš medzi nami …

Modlitby k svätým

Prosba k Michalovi Archanjelovi

Svätý Michal Archanjel, knieža a vodca anjelských zborov, príď na pomoc nám, ľuďom ohrozeným mocnosťami temnosti i tohoto sveta. Veď sme boli stvorení na Boží obraz a podobu a vykúpení životom, smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista, aby sme boli chrámami, v ktorých prebýva Duch Svätý, Otec i Syn. V tebe, Boží archanjel, má Cirkev svojho strážcu, ochrancu              a patróna. Ty, …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätému Michalovi Archanjelovi, ochrancovi svätej Cirkvi

Svätý Michal Archanjel, ochranca svätej Cirkvi, my, hoci nehodní žiadať tvoju pomoc, predsa sa spoliehame na Tvoju dobrotu. Veď ty pomáhaš každému, kto sa k tebe s dôverou utieka. Obraciame sa na teba spolu s našimi anjelmi strážcami za účasti všetkých nebeských zástupov, ktoré sú svedkami našej nádeje v teba. Volíme si ťa za nášho ochrancu a zástancu. Sľubujeme, že …