Ó, večná a vtelená Múdrosť! Ó, Ježišu, hodný lásky a poklony, pravý Boh a pravý človek, jediný Syn večného Otca a Márie, vždy Panny! Hlboko sa ti klaniam večne prítomnému v lone i v jase tvojho Otca a v čase tvojho vtelenia prítomnému v panenskom lone Márie, tvojej presvätej Matky.

Vzdávam ti vďaky za to, že si sa zriekol seba samého, keď si na seba vzal prirodzenosť sluhu, aby si ma vytrhol z hrozného diablovho otroctva. Chválim a oslavujem ťa za to, že si privolil podriadiť sa vo všetkom Márii, tvojej svätej Matke, aby si ma urobil svojím verným služobníkom skrze ňu. No beda! Ja nevďačný a neverný nezachoval som sľuby a záväzky, ktoré som slávnostne prijal pri svojom krste: vôbec som si neplnil svoje povinnosti. Nezasluhujem si nazývať sa tvojím synom, ba ani sluhom. A keďže niet vo mne ničoho, čo by si nezaslúžilo tvoje odvrhnutie a hnev, už sa viac neodvažujem predstúpiť pred tvoj svätý a vznešený Majestát sám. Preto sa utiekam k orodovaniu a milosrdenstvu tvojej presvätej Matky, ktorú si mi dal ako svoju prostredníčku. Verím, že jej prostredníctvom dosiahnem pravú kajúcnosť i odpustenie hriechov, získam a udržím si múdrosť.

Zdravas’, nepoškvrnená Mária, živý svätostánok božstva, v ktorom si skrytá večná Múdrosť praje prijímať poklonu anjelov i ľudí. Zdravas’, Kráľovná neba i zeme, ktorej vláde je podriadené všetko; všetko to, čo je podriadené Bohu. Zdravas’, bezpečné Útočisko hriešnikov, čo svoje milosrdenstvo nikomu neodopieraš. Vypočuj moje prosby, aby som získal božskú múdrosť, a prijmi sľuby, ktoré ti predkladá moja nízkosť.

Ja,_______________, neverný hriešnik, si dnes do tvojich rúk obnovujem a potvrdzujem krstné sľuby: navždy sa zriekam zlého ducha, jeho pokušení i skutkov a dávam sa celý Ježišovi Kristovi, vtelenej Múdrosti, aby som ho po všetky dni svojho života nasledoval nesúc svoj kríž a aby som mu bol vernejší než doposiaľ.

Pred očami celého nebeského dvora si ťa dnes volím za svoju Matku a Vládkyňu. Ako tvoj služobník ti oddávam a zasväcujem svoje telo i dušu, svoje vnútorné i vonkajšie dobrá, ba aj cenu svojich dobrých skutkov: minulých, prítomných i budúcich. Zverujem ti plné právo narábať so mnou a so všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, ako sa ti bude páčiť, na najväčšiu slávu Boha v čase i vo večnosti.

Prijmi, dobrotivá Panna, tento nepatrný dar mojej oddanosti na uctenie si a zjednotenie sa s tou podriadenosťou, ktorú večná Múdrosť dobrovoľne prijala voči tvojmu materstvu. Prijmi ju odo mňa ako poctu tej moci, ktorú obaja máte nad týmto biednym hriešnikom a ako vďakyvzdanie za výsady, ktorými ťa zahrnula Najsvätejšia Trojica. Slávnostne vyhlasujem, že odteraz ťa chcem vo všetkom uctievať a poslúchať ako tvoj oddaný služobník.

Obdivuhodná Matka, predstav ma ako večného služobníka tvojmu drahému Synovi, aby ma tak, ako ma s tvojím pričinením vykúpil, skrze teba i prijal.

Matka milosrdenstva, láskavo mi vypros pravú Božiu múdrosť a tým ma zahrň medzi tých, ktorých miluješ, učíš, vedieš, živíš a chrániš ako svoje deti a svojich služobníkov.

Verná Panna, vo všetkom urob zo mňa takého dokonalého učeníka, nasledovníka a služobníka vtelenej Múdrosti, Ježiša Krista, tvojho Syna, aby som na tvoje orodovanie a podľa tvojho vzoru dosiahol v plnosti času večnú odmenu v nebi. Nech sa tak stane. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.