Buď pozdravený, svätý Michal, náš ochranca a obranca, ktorý posilňuješ našu vieru v trojjediného Boha – Otca i Syna i Ducha Svätého!

Buď pozdravený, knieža anjelov a ochranca Cirkvi, ktorý posilňuješ nádej, ktorú nám dal Boží Syn a Syn človeka, náš Vykupiteľ!

Buď pozdravený, archanjel, milovník Stvoriteľa sveta; umocňuj našu lásku k Bohu, ktorú v smrti a zmŕtvychvstaní prejavil Ježiš Kristus, Boží Syn!

Buď pozdravený, spolupracovník archanjela Gabriela, ktorý Márii zvestoval počatie a narodenie Ježiša; umocňuj v nás lásku k Božej Matke, aby sme jej boli oddaní a prišli do domu nášho Otca, ktorý je v nebi.

Amen.

Tip na knihu: 100 modlitieb k anjelom