Modlitby k sv. archanjelovi Michalovi

Modlitba č. 1

Pozdrav svätého Michala – Buď pozdravený, svätý Michal, náš ochranca a obranca, ktorý posilňuješ našu vieru v trojjediného Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého! Buď pozdravený, knieža anjelov a ochranca Cirkvi, ktorý posilňuješ nádej, ktorú nám dal Boží Syn a Syn človeka, náš Vykupiteľ!  Buď pozdravený, archanjel, milovník Stvoriteľa sveta, umocňuj našu lásku k Bohu, ktorú v smrti a zmŕtvychvstaní prejavil Ježiš Kristus, Boží Syn! Buď pozdravený, spolupracovník archanjela Gabriela, ktorý Márii zvestoval počatie a narodenie Ježiša. Umocňuj v nás lásku k Božej matke, aby sme jej boli oddaní a prišli do domu nášho Otca, ktorý je v nebi. Amen.

Modlitba č. 2

Modlitba zasvätenia. Najdôstojnejšie knieža anjelských zborov, udatný bojovník najvyššieho Boha, horlivý milovník Pánovej slávy, postrach vzbúrených anjelov, láska a rozkoš všetkých dobrých anjelov, svätý archanjel Michal! Chcem patriť medzi tvojich ctiteľov, preto sa ti dnes obetujem a odovzdávam. Tvojej starostlivej ochrane zasväcujem samého seba, moju rodinu a priateľov, moju prácu a všetko, čo mi patrí. Aký skromný je to dar, keď uvážim, že som iba úbohý hriešnik. Tebe sa však páči láska môjho srdca. Pamätaj teda, že od dnes som pod tvojou ochranou a tak musíš za mňa orodovať po celý môj život. Vypros mi odpustenie mojich mnohých a ťažkých hriechov, ako aj milosť milovať celým srdcom Boha, Ježiša Krista, najdrahšieho Spasiteľa, najsladšiu Pannu Máriu a všetkých ľudí, mojich bratov, ktorých nebeský Otec miluje a ktorých Boží Syn vykúpil. Vyprosuj mi všetku pomoc, potrebnú na dosiahnutie koruny večnej slávy. Vždy ma bráň, zvlášť v poslednej chvíli môjho života, pred nepriateľmi mojej duše. Príď, slávny archanjel, posilňuj ma v boji a odvráť odo mňa pekelnú priepasť, onoho vzbúreného a pyšného anjela, ktorého si kedysi premohol a zvrhol z neba. Svätý archanjel Michal, zaveď ma pred Boží trón, aby som spolu s tebou a so všetkými anjelmi mohol/la spievať na chválu, česť a slávu tomu, ktorý kraľuje na veky vekov. Amen.

Táto modlitba zasvätenia sa modlí denne po každej svätej omši vo svätyni na vrchu Gargano v Taliansku, kde sa sv. archanjel Michal zjavoval v rokoch 490-496.

Modlitba č. 3

Ranný exorcizmus – V mene trojjediného Boha, v mene Otca i Syna i Ducha svätého, utekajte zlí duchovia, z tohto miesta, nepozerajte sa, nepočúvajte, neničte a nespôsobujte zmätok v našej práci a našich plánoch, ktoré podriaďujeme Božím spásnym zámerom. Náš Boh je náš Pán a prikazuje vám: Odíďte a viac sa sem nevracajte. Amen Bože, náš najvyšší Pán, tvojou božskou mocou učiň, aby sme sa pre našich nepriateľov stali neviditeľnými! Svätý Michal, archanjel, ktorý si spolu s anjelmi v nebi premohol satana, pomôž nám zvíťaziť nad ním na zemi.

Modlitba č. 4

Každodenná strelná modlitba – Archanjel Michal, ty prebývaš pred Božou tvárou. Pomáhaj nám premáhať satana, pomáhaj nám zotrvávať pri Bohu. Amen.

Modlitba č. 5

Prosba k archanjelovi Michalovi – Svätý Michal, archanjel, knieža a vodca anjelských zborov, príď na pomoc nám, ľuďom ohrozeným mocnosťami temnosti i tohto sveta. Veď sme boli stvorení na Boží obraz a podobu, vykúpení životom, smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista, aby sme boli chrámami v ktorých prebýva Duch Svätý, a teda aj Otec a Syn. V tebe, Boží archanjel má Cirkev svojho strážcu, ochrancu a patróna. Ty, ktorý spasených privádzaš do nebeskej blaženosti, ochraňuj nás, putujúcich po tejto zemi, aby sme sa po prekročení prahu smrti mohli pripojiť k spaseným a spolu s nimi vytvoriť spoločenstvo svätých. Preto kým nás Pán povolá k sebe, vyprosuj nám silu premáhať pokušenia a vytrvať v láske k Ježišovi a Márii, Božej Matke. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Tip na knihu: 21 dní s Michalom Archanjelom

Modlitba č. 6

Zvelebovanie svätého Michala – Buď zvelebovaný hneď po Bohu a Božej Matke, svätý archanjel Michal, najvelebnejšie knieža nebeského vojska. Si veľmi silný vo všetkých anjelských zboroch, obohatený o dary, ktoré sú potrebné na plnenie služby pri ochrane cirkevného spoločenstva a jeho obrane, pred mocnosťami zlých duchov. Prichádzaj nám na pomoc, aby sme si zachovali slobodu a aby nás tu na zemi neujarmili naši viditeľní i neviditeľní nepriatelia a po prekročení prahu smrti sa prihovárajú za nás u Boha, aby sme ho mi mohli zvelebovať spolu s tebou a najsvätejšou Pannou Máriou. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Modlitba č. 7

Prosba o orodovanie – Svätý Michal, archanjel, osvecuj nás svojím svetlom, chráň nás svojimi krídlami, bráň nás svojim mečom, posilňuj nás svojou mocou, svojou láskou nás rozpaľuj, spolu so svätými archanjelmi Gabrielom a Rafaelom a so všetkými anjelmi nám pomáhaj. Ty si ochrancom Kristovej Cirkvi na zemi, strážcom Oltárnej sviatosti, strážcom anjelskej sily, milosrdným opatrovníkom, vysloboditeľom duší z očistca a umierajúcich ľudí. Amen.

Modlitba č. 8

Modlitba o voľbu povolania – Svätý Michal, archanjel, patrón dobrej voľby, spolu s tebou stojím pred Bohom, Otcom, môjho bytia a mojich osobných dejín. Verím, že má plán môjho života a neprestajne sa mi prihovára vo svojom slove a v životných udalostiach. Ty si premohol satana mečom Božieho slova a celou bytosťou si si vybral Boha. Vypros mi milosť, prijímať vnuknutia Ducha Svätého a pomôž mi počúvať  hlas Božieho Syna, aby som mohol/la rozpoznať a vybrať si cestu zhodujúcu sa s Božou vôľou. Chcem Pána chváliť aj vtedy, keď mi ukáže životnú cestu v manželstve, aj vtedy keď ma vyzve na cestu zasväteného života. Svätý Michal, archanjel, modli sa za mňa, aby som mal/a odvahu nasledovať hlas povolania. Nech moja voľba bude v súlade s tvojím volaním a tvojou voľbou. Kto je ako Boh! Amen.

Modlitba č. 9

Prosím teba, môj drahý priateľ sv. Michal, archanjel, veľké knieža nebeského
vojska, aby si mi bol neustále na pomoci a svojím nebeským štítom a mečom
odrážal odo mňa akúkoľvek silu protivníka a jeho služobníkov.
Sv. Michal, archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a
úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža
nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých
duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

(Zostavil pápež Lev XIII. Z knihy Nábožné výlevy. Trnava: SSV, 2010. Imprimatur: ABU
Trnava, Nr. 2096/2009.)

Svätý Michal, archanjel, Božím svetlom osvieť nás!
Svätý Michal, archanjel, svojimi krídlami ochráň nás!
Svätý Michal, archanjel, svojím mečom obráň nás!