Úvodná modlitba

Svätý Michal Archanjel, najvernejší Boží sluha, ktorý si rozprášil vzbúrených duchov, pripravených k opovážlivému rozhovoru so svojím Stvoriteľom! Ako hlasno a rozhodne znie tvoja výzva: Kto je ako Boh! Ty si prehlušil zradný výkrik kniežaťa temnoty: Nebudem slúžiť! Nech tvoja bojová výzva nezmizne z našich úst ani sŕdc. Keď prídu pokušenia, nech tvoje zvolanie zaznie ako zvon na poplach, vzývajúci na pomoc teba, nášho najbližšieho ochrancu.

Ty vieš, aký dôležitý a rozhodný boj sa uskutočňuje v nás a okolo nás. V ňom sa rozhoduje o veci večnej spásy nesmrteľných duší. Vieš, aký nerovný je to boj, akí sme slabí voči protivníkovi mocnejšiemu než lev, ktorý neustále obieha s osídlami klamstva a zrady okolo každej duše. Buď pre nás strážcom a vodcom. V tých neustálych, vyčerpávajúcich zrážkach nás chráň od únavy a znechutenia.

Nadovšetko nás, prosíme, osloboď v hodine smrti, keď k nám horda satanov môže prísť viesť posledný boj. Vkladáme silnú nádej do tvojej ochrany. Prosíme ťa s bezhraničnou dôverou o tvoju pomoc. V poslednom boji o spásu našich duší ráč ešte raz zvíťaziť. Amen.

Prvý deň

Najúžasnejší svätý Michal Archanjel, ktorý si plný viery, pokory, vďačnosti! Ty si hneď povstal proti vzbúrenému Luciferovi, vzdialený od podrobenia sa jeho našeptávaniam a nebojácne hľadiac na množstvo jeho pomocníkov. Strhnúc so sebou zvyšok nebeských zástupov na ochranu Božiu, úplne si nad ním zvíťazil. Prosím ťa, vypros mi milosť, aby som odhalil všetky pasce a klamstvá anjelov temnoty. Daj, aby som pohnutý tvojím príkladom zvíťazil a mohol ktoréhosi dňa prijať to slávne miesto, ktoré bolo pre zvrhnutých anjelov neodvratne stratené.

Sláva Otcu i Synu…

Druhý deň

Najsvätejší Michal Archanjel, ty si bol menovaný Bohom pre celý vyvolený ľud ako jeho nástroj. Ty nás posilňuješ v nešťastí, rozptyľuješ všetky pochybnosti a uspokojuješ naše potreby. Ty si rozdelil more na dvoje, posielal si z oblakov dážď a získaval si pre vyvolený Boží ľud vodu zo skál. Prosím ťa, aby si osvetľoval, posilňoval, bránil a povzbudzoval moju dušu v každej potrebe. Pomáhaj mi zvíťaziť nad všetkými protivenstvami, ktoré na každom kroku stretávam na cestách sveta. Daj, aby som mohol bezpečne dôjsť do tohoto kráľovstva pokoja a radosti, ktorého tieňom bola iba zem prisľúbená Abrahámovi.

Sláva Otcu i Synu…

Tretí deň

Najúžasnejší svätý Michal Archanjel, ktorý si bol menovaný hlavou a ochrancom Katolíckej cirkvi! Ty si zabezpečil jej triumf nad zaslepenosťou neverných skrze náuku apoštolov. Ty si jej dal vyhrať nad ukrutnosťou tyranov skrze vytrvalosť jej mučeníkov. Ty si jej dal zvíťaziť nad zvrátenosťou heretikov skrze múdrosť jej doktorov. Ty si stál za jej víťazstvom nad neprávosťou tohoto sveta skrze čistotu panien a ľútosť hriešnikov. Prosím ťa, neustále bráň Cirkev pred zámermi jej nepriateľov a chráň ju pred potupením. Daj, aby sa vždy javila svätá a preniknutá pokojom. Nech sa vždy pevne držíme viery vo všetkých jej dogmách, až do konca života zachovávajúc jej príkazy.

Sláva Otcu i Synu…

Tip na knihu: 21 dní s Michalom Archanjelom

Štvrtý deň

Najúžasnejší svätý Michal Archanjel, ktorý stojíš pri oltároch, aby si odniesol pred Boží večný majestát naše modlitby a obety! Prosím ťa, pomáhaj mi zachovať vernosť kresťanstvu. Daj, aby som bol vytrvalý a verný. Nech je moje úsilie tvojím prostredníctvom obetované Najvyššiemu a ním prijaté ako sladké kadidlo.

Sláva Otcu i Synu…

Piaty deň

Nádherný svätý Michal Archanjel, pri ktorého nohách sa najvyššie hodnosti tohto sveta skláňajú v pokore! Pozri sa láskavým okom na moju bezvýznamnú dušu, ovládnutú toľkými žiadosťami a znečistenú toľkými hriechmi. Vypros pre mňa milosť, aby som sa im vzoprel a zvíťazil nad nimi. Daj, nech sa už nikdy nevrátim do predošlého stavu, keď som už raz prijal nový život Božieho dieťaťa.

Sláva Otcu i Synu…

Šiesty deň

Najúžasnejší svätý Michal Archanjel, ktorý si postrachom diablov! Ty si bol poslaný dobrým Bohom, aby si nás chránil pred ich útokmi v poslednom boji. Prosím ťa, dodávaj mi odvahu svojou zázračnou prítomnosťou v tých hrozných chvíľach. Podopri ma svojou neporaziteľnou mocou, aby som zvíťazil nad všetkými svojimi nepriateľmi a vďaka tebe sa uchránil od hriechu i pekla. Nech celú večnosť môžem chváliť tvoju moc a láskavosť.

Sláva Otcu i Synu…

Siedmy deň

Najúžasnejší svätý Michal Archanjel, ktorý so starostlivosťou väčšou od rodičovskej vstupuješ do očistca plného trápenia, aby si oslobodzoval duše vyvolených a prenášal ich do večného šťastia! Vypros pre mňa to, aby som si svätým a láskavým životom zaslúžil uniknúť od týchto hrozných múk. Ak však vzhľadom na moje previnenia alebo nedostatok pokánia budem odsúdený na nejaký čas v očistci, prosím, prihováraj sa za mňa u Pána. Nakloň všetkých mojich priateľov, aby ma podržali a svojimi modlitbami mi umožnili čo najrýchlejšie prejsť do neba, kde ma ožiari najsvätejšie svetlo, prisľúbené Abrahámovi a všetkým jeho potomkom.

Sláva Otcu i Synu…

Tipy na knihu: 100 modliteb k anjelom

Ôsmy deň

Najúžasnejší svätý Michal Archanjel, o ktorom je písané, že trúbou dá znamenie na začínajúci posledný súd! Ty pôjdeš pred Synom človeka i s jeho krížom do veľkej doliny. Daj, aby ma Pán súdil milosrdne a láskavo. Nech ma už tu na zemi potrestá za moje hriechy, aby moje telo mohlo vstať z mŕtvych medzi spravodlivými, a tak dosiahlo blahoslavenú a slávnu nesmrteľnosť. Daj, aby sa môj duch občerstvoval pohľadom na Pána Ježiša, ktorý rozhoduje o radosti a poteche pre všetkých vyvolených.

Sláva Otcu i Synu…

Deviaty deň

Najdrahší svätý Michal Archanjel, ktorý si vybraný za správcu celého ľudstva! Vo veľkej miere si strážcom Katolíckej cirkvi a jej viditeľného nástupcu. Prosím ťa, navráť do lona tejto nevesty Ježiša Krista všetky stratené ovečky, neverných, Židov, schizmatikov a hriešnikov, aby sa všetci zjednotili do jedného stáda a mohli večne oslavovať Boha, najvyššiu lásku. Zachovaj Cirkev na ceste svätosti. Chráň pred všetkými nepriateľmi neomylného znalca Božej vôle – rímskeho biskupa, aby sa nikto nevzpieral hlasu tohto všeobecného učiteľa, a tak zišiel z cesty spásy. Nech všetci poddaní i vládcovia, obyčajní ľudia i vodcovia každý deň prehlbujú v sebe úctu k Bohu, tvoriac tak kráľovstvo pokoja a nenarušiteľnej jednoty. Práve ono je totiž odrazom, prísľubom a zárukou dokonalého a večného kráľovstva, ktoré budú tvoriť všetci blahoslavení v nebi s Ježišom Kristom.

Sláva Otcu i Synu…