Svätá Katarína, panna a mučenica, pochádzala z Alexandrie a žila na prelome 3. a 4. storočia. Podľa legendy bola umučená a sťatá pre svoju kresťanskú vieru miestodržiteľom Maxenciom. Svätá Katarína býva zvyčajne znázorňovaná so zlomeným kolesom a s mečom. Je jednou z tzv. svätých pomocníkov a je vzývaná ako patrónka mlynárov, žien a tých, čo chcú uzavrieť manželstvo.

Modlitba novény sa modlí 9 za sebou nasledujúcich dní. Pred začatím novény sa odporúča spoveď. Počas novény je tiež vhodné častejšie pristupovať k svätému prijímaniu a obetovať ho na úmysel, na ktorý sa modlíme. Počas novény sa každý deň modlíme nasledujúce texty:

PRÍPRAVNÁ MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, dôstojne a so živou vierou si ctím tvoj božský majestát. Skláňam sa pred tebou a v synovskej dôvere vzývam tvoju veľkodušnosť a najväčšie milosrdenstvo. Lúčom svojho nebeského svetla ožiar temnotu mojej mysle a zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky, aby som dokázal kontemplovať veľké cnosti a zásluhy svätca, na ktorého počesť robím túto novénu, a podľa jeho príkladu napodobňoval život tvojho božského Syna. Zároveň ti pokorne predkladám moju žiadosť, aby si ju prijal pre zásluhy a na príhovor tohto mocného pomocníka, a zbožne prosím, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Ráč ju láskavo vypočuť, ak len bude na tvoju väčšiu slávu a večnú spásu mojej duše. Amen.

MODLITBA K ÚCTE SVÄTEJ KATARÍNY

Ó, Bože, ty si ozdobil svoju svätú pannu a mučenicu Katarínu veľkou učenosťou, cnosťami a víťazstvom nad nepriateľmi viery; prosíme ťa, na jej príhovor daruj aj nám stálosť vo viere a múdrosť svätcov, aby sme venovali všetku pozornosť svojej mysle a srdca službe tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

ZVOLANIA K SVÄTEJ KATARÍNE

Slávna panna a mučenica, svätá Katarína, ty žiariš leskom múdrosti a čistoty. V spore s nepriateľmi viery si duchaprítomne vyvracala ich tvrdenia a celkom si ich zmiatla. Nepoškvrnená čistota z teba urobila Kristovu manželku, takže po slávnom mučeníctve anjeli odniesli tvoje telo na vrch Sinaj. Oroduj za mňa, aby som napredoval v znalostiach o svätcoch a v cnosti svätej čistoty, ktorá premôže nepriateľov mojej duše, aby som zvíťazil v poslednom boji a po smrti ma anjeli voviedli do večnej blaženosti neba. Amen.

MODLITBA

Môj Pán a môj Boh, obraciam sa na teba s prosbou, zjednotený s trpkým umučením a smrťou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, so zásluhami jeho nepoškvrnenej a požehnanej Matky Márie, vždy Panny, a všetkých svätých, zvlášť svätého pomocníka, ku ktorého úcte robím túto novénu. Vzhliadni na mňa, dobrotivý Pane! Preukáž mi svoje milosrdenstvo a lásku a milostivo vyslyš moju modlitbu. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 14 svätých pomocníkov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.