Svätý Vít, mladý mučeník, pochádzal z Talianska a žil na prelome 3. a 4. storočia. Podľa legendy bol umučený vo veku len 13 rokov pre svoju kresťanskú vieru. Svätý Vít býva zvyčajne znázorňovaný ako chlapec v bohatom oblečení s palmovou ratolesťou. Je jedným z tzv. svätých pomocníkov a je vzývaný ako patrón Prahy a Čiech, ako aj mocný orodovník proti nočnému pomočovaniu detí, ušným a očným chorobám.

Modlitba novény sa modlí 9 za sebou nasledujúcich dní. Pred začatím novény sa odporúča spoveď. Počas novény je tiež vhodné častejšie pristupovať k svätému prijímaniu a obetovať ho na úmysel, na ktorý sa modlíme. Počas novény sa každý deň modlíme nasledujúce texty:

PRÍPRAVNÁ MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, dôstojne a so živou vierou si ctím tvoj božský majestát. Skláňam sa pred tebou a v synovskej dôvere vzývam tvoju veľkodušnosť a najväčšie milosrdenstvo. Lúčom svojho nebeského svetla ožiar temnotu mojej mysle a zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky, aby som dokázal kontemplovať veľké cnosti a zásluhy svätca, na ktorého počesť robím túto novénu, a podľa jeho príkladu napodobňoval život tvojho božského Syna. Zároveň ti pokorne predkladám moju žiadosť, aby si ju prijal pre zásluhy a na príhovor tohto mocného pomocníka, a zbožne prosím, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Ráč ju láskavo vypočuť, ak len bude na tvoju väčšiu slávu a večnú spásu mojej duše. Amen.

MODLITBA K ÚCTE SVÄTÉHO VÍTA

Udeľ nám, Bože, na príhovor svätého Víta správny postoj k hodnote našej duše, ktorá bola vykúpená drahocennou krvou tvojho Syna Ježiša Krista. Vo všetkých skúškach, ktoré budeme chcieť úspešne zdolať, nech máme na pamäti aj spásu svojej duše. Sprav zo svojho mladistvého služobníka a hrdinského mučeníka sprievodcu a ochrancu kresťanských mladých ľudí, aby podľa jeho príkladu mohli po víťaznom boji získať v nebi korunu spravodlivosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

ZVOLANIA K SVÄTÉMU VÍTOVI

Slávny Kristov mučeník, svätý Vít, ty si bol už v útlom veku vystavený krutým a nebezpečným skúškam, ale v bázni pred Bohom a pre lásku k Ježišovi si z nich vyšiel ako víťaz. Milostivý a svätý mladík, pre Ježišovu lásku ťa prosím, pomôž mi svojím mocným príhovorom prekonávať pokušenia, vyhnúť sa každej príležitosti k hriechu a zachovať si tak nepoškvrnené rúcho nevinnosti a posväcujúcej milosti, aby som v ňom jedného dňa predstúpil pred súdnu stolicu Ježiša Krista. Len tak sa budem môcť naveky tešiť z blaženého pohľadu na Boha, ktorý prisľúbil tým, čo majú čisté srdce. Amen.

MODLITBA

Môj Pán a môj Boh, obraciam sa na teba s prosbou, zjednotený s trpkým umučením a smrťou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, so zásluhami jeho nepoškvrnenej a požehnanej Matky Márie, vždy Panny, a všetkých svätých, zvlášť svätého pomocníka, ku ktorého úcte robím túto novénu. Vzhliadni na mňa, dobrotivý Pane! Preukáž mi svoje milosrdenstvo a lásku a milostivo vyslyš moju modlitbu. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 14 svätých pomocníkov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.