Svätá Barbora, panna a mučenica, pochádzala z Malej Ázie a žila na prelome 3. a 4. storočia. Podľa legendy bola sťatá pre svoju kresťanskú vieru vlastným otcom, bohatým pohanským šľachticom Dioskurom. Svätá Barbora býva zvyčajne znázorňovaná s vežou a s kalichom s hostiou. Je jednou z tzv. svätých pomocníkov a je vzývaná ako patrónka baníkov a ochrankyňa dievčat.

Modlitba novény sa modlí 9 za sebou nasledujúcich dní. Pred začatím novény sa odporúča spoveď. Počas novény je tiež vhodné častejšie pristupovať k svätému prijímaniu a obetovať ho na úmysel, na ktorý sa modlíme. Počas novény sa každý deň modlíme nasledujúce texty:

PRÍPRAVNÁ MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, dôstojne a so živou vierou si ctím tvoj božský majestát. Skláňam sa pred tebou a v synovskej dôvere vzývam tvoju veľkodušnosť a najväčšie milosrdenstvo. Lúčom svojho nebeského svetla ožiar temnotu mojej mysle a zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky, aby som dokázal kontemplovať veľké cnosti a zásluhy svätca, na ktorého počesť robím túto novénu, a podľa jeho príkladu napodobňoval život tvojho božského Syna. Zároveň ti pokorne predkladám moju žiadosť, aby si ju prijal pre zásluhy a na príhovor tohto mocného pomocníka, a zbožne prosím, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Ráč ju láskavo vypočuť, ak len bude na tvoju väčšiu slávu a večnú spásu mojej duše. Amen.

MODLITBA K ÚCTE SVÄTEJ MARGARÉTY

Ó, Bože, ty si svoju svätú pannu a mučenicu Barboru posilňoval mimoriadnou odvahou vo vyznávaní viery a útechou v najneľudskejších mukách; daj, aby sme na jej príhovor aj my vytrvali v plnení tvojho zákona a posilnení sviatosťami pokojne ukončili našu pozemskú púť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

ZVOLANIA K SVÄTEJ MARGARÉTE

Nebojácna panna a mučenica, svätá Barbora, teba vzývam a teba volám vždy, keď moja duša potrebuje tvoju útechu. Ochráň ma pred náhlou a nezaopatrenou smrťou, a keď moje zmysly zoslabnú a ja sa ocitnem v poslednom boji, buď mi oporou v súžení. Potom mi príď na pomoc, mocná patrónka zomierajúcich! Zmar všetky diablove útoky a pokušenia a získaj pre mňa milosť prijať sviatosti, aby som vydýchol utvrdený vo viere, nádeji a láske a bol tak hodný vstúpiť do večnej slávy. Amen. Svätá Barbora, keď budem na konci, získaj mi od Pána milosti, pomoci. Ochraňuj ma aj v poslednej chvíli pred Sudcom a naším Boh milým, posväcujúcu milosť duši daj, nech môže uzrieť jeho božskú tvár. Amen.

MODLITBA

Môj Pán a môj Boh, obraciam sa na teba s prosbou, zjednotený s trpkým umučením a smrťou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, so zásluhami jeho nepoškvrnenej a požehnanej Matky Márie, vždy Panny, a všetkých svätých, zvlášť svätého pomocníka, ku ktorého úcte robím túto novénu. Vzhliadni na mňa, dobrotivý Pane! Preukáž mi svoje milosrdenstvo a lásku a milostivo vyslyš moju modlitbu. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 14 svätých pomocníkov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.