Svätý Pantaleón či Panteleimón bol lekár a mučeník, ktorý žil na prelome 3. a 4. storočia. Bol veľmi úspešný v liečení chorých, dokonca sa prostredníctvom neho udiali viaceré zázraky. Bol umučený pre vieru za vlády cisára Maximiána. Je jedným z tzv. svätých pomocníkov a je patrónom lekárov a pôrodných asistentiek.

Modlitba novény sa modlí 9 za sebou nasledujúcich dní. Pred začatím novény sa odporúča spoveď. Počas novény je tiež vhodné častejšie pristupovať k svätému prijímaniu a obetovať ho na úmysel, na ktorý sa modlíme. Počas novény sa každý deň modlíme nasledujúce texty:

PRÍPRAVNÁ MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, dôstojne a so živou vierou si ctím tvoj božský majestát. Skláňam sa pred tebou a v synovskej dôvere vzývam tvoju veľkodušnosť a najväčšie milosrdenstvo. Lúčom svojho nebeského svetla ožiar temnotu mojej mysle a zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky, aby som dokázal kontemplovať veľké cnosti a zásluhy svätca, na ktorého počesť robím túto novénu, a podľa jeho príkladu napodobňoval život tvojho božského Syna. Zároveň ti pokorne predkladám moju žiadosť, aby si ju prijal pre zásluhy a na príhovor tohto mocného pomocníka, a zbožne prosím, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Ráč ju láskavo vypočuť, ak len bude na tvoju väčšiu slávu a večnú spásu mojej duše. Amen.

MODLITBA K ÚCTE SVÄTÉHO PANTALEÓNA

Ó, Bože, ty si daroval svätému Pantaleónovi milosť prejavovať lásku svojim blížnym a rozdať majetok chudobným a povýšil si ho na zvláštneho patróna chorých. Daj, aby sme aj my preukazovali lásku skutkami milosrdenstva, a na príhovor tvojho služobníka nás chráň pred chorobami. Ale ak by tvoja vôľa bola taká, že nás postihne choroba, udeľ nám milosť, aby sme ju trpezlivo znášali a aby tak prispela k spáse našej duše. Amen.

ZVOLANIA K SVÄTÉMU PANTALEÓNOVI

Svätý Pantaleón, ty si mal počas života veľké zľutovanie s chorými a s Božou pomocou si im uľahčoval v trápení a liečil ich; prosím ťa o orodovanie u Boha, aby mi dal milosť slúžiť mu v dobrom zdraví, a tak som mohol radostne plniť všetky svoje povinnosti. Ale ak je v jeho svätej vôli, že ma neobíde choroba, bolesť a utrpenie, pomôž mi svojou mocnou modlitbou, nech sa jej pokorne podriadim, nech prijmem chorobu v duchu pokánia a podľa jeho vôle ju aj ponížene znášam. Amen.

MODLITBA

Môj Pán a môj Boh, obraciam sa na teba s prosbou, zjednotený s trpkým umučením a smrťou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, so zásluhami jeho nepoškvrnenej a požehnanej Matky Márie, vždy Panny, a všetkých svätých, zvlášť svätého pomocníka, ku ktorého úcte robím túto novénu. Vzhliadni na mňa, dobrotivý Pane! Preukáž mi svoje milosrdenstvo a lásku a milostivo vyslyš moju modlitbu. Amen.

Túto novénu nájdete v knihe 14 svätých pomocníkov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.