Modlitba odprosenia

Modlitba č. 1

Všemocný Bože,

tvoja moc je veľká, tvoja spravodlivosť svätá.

Svätý Bože, prichádzame k tvojmu svätému oltáru a

tvojej Matke Sedembolestnej Márii, našej Patrónke.

Tu, kľačiac pred tebou, ťa prosíme, zmiluj sa nad nami, slovenským národom,

odpusti nám našu vinu a ťažké hriechy tohto národa proti tvojej Svätosti a Božstvu,

proti všetkým svätým Zákonom ustanovených tebou.

Odpusti nám naše viny

za rúhanie proti tebe, Bože svätý;

za neúctu a nelásku, teba, Bože náš;

za opovrhovanie tebou;

za nelásku voči blížnym;

za vraždy;

za vraždy nenarodených dietok v tomto národe;

za neúctu a nelásku k rodičom;

za neúctu a nelásku k starým;

za smilstvo a cudzoložstvo;

za rozpad rodín;

za súdy, ktoré sa konajú voči blížnym;

za egoizmus a pýchu;

za chamtivosť a krádeže;

za nenávisť a osočovanie;

za nevernosť k tebe a blížnym;

za urážky voči svätej katolíckej Cirkvi;

za urážky proti biskupom a kňazom;

za nečistotu sŕdc;

za alkoholizmus a drogy v našom národe;

za lakomstvo;

za tvrdé srdcia;

za hádky, ktoré ničia lásku;

za nevšímavosť a ľahostajnosť voči blížnemu v núdzi;

za prostitúciu, ktorá je rozšírená v tomto národe;

za zmiešané páry hriechu;

za podvody a lenivosť.

Pane, odprosujeme ťa za tieto ale i iné hriechy v našom malom národe.

Prosíme ťa, prijmi našu modlitbu a ochraňuj tento národ naďalej svojim požehnaním.

Prosíme ťa v mene tvojho Syna a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Amen.

Tip na knihu: Modlitby za uzdravenie a oslobodenie rodín

Modlitba č. 2

Za nedostatok viery, lásky a dôvery v Tvoje milosrdenstvo, odprosujeme Ťa, Pane.

Za nestálych kresťanov, ktorí sa vzpierajú milosti a stavajú sa proti Božej vôli,

Za vlažnosť, nedbalosť a lenivosť v Božej službe,

Za zanedbávanie svätej omše vo sviatočné dni a v nedele,

Za porušovanie pôstov a nezachovávanie striedmosti v jedle a v pití,

Za neposlušnosť a znevažovanie rodičov i predstavených,

Za nedbalosť vo výchove detí,

Za zabíjanie nenarodených,

Za neviazanosť, nehanebnosť a nedostatok skromnosti v živote i obliekaní,

Za priestupky rodičov a manželov,

Za hriechy hnevu, nenávisti a závisti,

Za krivdy spáchané blížnym na majetku a dobrej povesti,

Za nedostatok lásky a ducha obetavosti,

Za pýchu, lakomstvo a hriešnu žiadostivosť,

Za nedostatok úcty k duchovným a posvätným miestam,

Za nedbalé vykonávanie sviatosti zmierenia,

Za zneucťovanie svätosti oltára,

Za ľahkovážnosť pri vysluhovaní a prijímaní svätých sviatostí,

Za nedostatok dôvery v Božie milosrdenstvo,

Za opovážlivé hriechy v nádeji na získanie Božieho milosrdenstva,

Za uspokojovanie vášní a nedostatok umŕtvovania,

Za slabosti a pády spravodlivých a pobožných, odprosujeme Ťa, Pane.

Večný Otče, zhliadni na nás očami milosrdenstva a skrze bolestné Kristovo umučenie

udeľ nám a všetkým hriešnikom milosť odpustenia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.