Modlitba pri zomrelom
Všemohúci a večný Boh, milosrdný a spravodlivý Otec,
zmiluj sa nad dušou, ktorú si teraz povolal k sebe.
Dobrý Ježiš, nedovoľ, aby bolo naveky zatratené toto stvorenie,
ktoré si chcel a ktorému si daroval nesmrteľnú dušu,
ktorú si vykúpil svojou Krvou a posvätil svojou milosťou.
Odpusť mu jeho nevedomosť a jeho krehkosť a vysloboď ho od večnej smrti,
odpusť mu všetky viny, ktorými sa poškvrnilo,
pripoj k zásluhám svojho utrpenia všetky dobré skutky, ktorými sa obohatilo.
Najsvätejšia Trojica, spomeň si, prosím, na stvorenie,
ktoré si urobila svojím dieťaťom svätým krstom.
Vždy verilo a dúfalo v teba.
Milovalo ťa a ctilo, a pretože bolo spojené s veriacimi očisťujúcej Cirkvi, daj,
aby teraz žilo v radosti a v pokoji spolu s vyvolenými oslávenej Cirkvi
a aby mohlo vidieť to, v čo verilo,
a získalo to, v čo dúfalo,
a zostať naveky s tým, koho milovalo – s tebou, ktorý si Život, Vzkriesenie a Nádej všetkých ľudí. Amen.
Otče náš; Zdravas‘, Mária; Odpočinutie večné…