Sláva Otcu…

Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha – duše. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, pretekajúca pokladnica milosti, nauč ma chápať cenu utrpenia. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, bezodná pokladnica milosti, nauč ma správne využívať drahocenný čas. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a prehovoriť v pravý čas. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvalosť v dobrom. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla. Buď zvelebený!
Duchu Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí. Buď zvelebený!

Duchu Svätý, s Tvojou Božskou pomocou nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matke Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný sluha. Amen.

Tipy na knihy: Litánie k Duchu Svätému s rozjímaniami, 100 modlitieb k Duchu Svätému, Novéna k Duchu Svätému: Prosba o jeho sedem darov, Sedem darov Ducha Svätého pre dušu

Prisľúbenie Boha Otca tým, ktorí sa aspoň 3x týždenne vrúcne budú modliť tieto litánie:

  1. Vytrhnem Ťa z rúk protivníka viditeľným spôsobom.
  2. Odstránim prekážky, ktoré Ti bránia v ceste k dokonalosti.
  3. Pridám Ti anjela, aby Ťa vnuknutím chránil od nástrah hriechu.
  4. Vytrváš na ceste cnosti.
  5. Dobre spoznáš svoje nedostatky.
  6. Dostaneš silu vymaniť sa z hriešnych návykov.
  7. Upevním v tebe vieru, nádej a lásku.
  8. Vytrhnem ťa z hmotnej biedy.
  9. Tvoja rodina bude žiť vo svornosti, vo vzájomnej láske.

Kto chce pomôcť svojim blízkym, musí sa modliť tieto litánie denne aspoň pol roka.

Prisľúbenia Ducha Svätého:

Tieto litánie sa budú šíriť ako lavína. Kto tieto litánie dá inému, má účasť na jeho modlitbách. Nech povie Duchu Svätému, na aký úmysel chce obetovať zásluhy, pokiaľ si ich nechce nechať pre seba.