Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh.

Ježišu, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
Ježišu, obraz Otca,
Ježišu, žiara večného svetla,
Ježišu, kráľ slávy,
Ježišu, slnko spravodlivosti,
Ježišu, syn Márie Panny,
Ježišu hoden lásky,
Ježišu obdivuhodný,
Ježišu najmocnejší,
Ježišu najtrpezlivejší,
Ježišu najposlušnejší,
Ježišu tichý a pokorný srdcom,
Ježišu milujúci čistotu,
Ježišu milujúci nás,
Ježišu, Boh pokoja,
Ježišu, pôvodca života,
Ježišu, príklad čností,
Ježišu, horliteľ za spásu duší,
Ježišu, Boh náš,
Ježišu, naše útočisko,
Ježišu, otec chudobných,
Ježišu, poklad veriacich,
Ježišu, dobrý pastier,
Ježišu, pravé svetlo,
Ježišu, večná múdrosť,
Ježišu, nekonečná dobrota,
Ježišu, naša cesta a náš život,
Ježišu, radosť anjelov,
Ježišu, kráľ patriarchov,
Ježišu, majster apoštolov,
Ježišu, učiteľ evanjelistov,
Ježišu, sila mučeníkov,
Ježišu, svetlo vyznávačov,
Ježišu, čistota panien,
Ježišu, koruna všetkých svätých.

Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, Ježišu.
Buď nám milostivý, vyslyš nás, Ježišu.

Od všetkého zla, ochraňuj nás, Ježišu.
Od každého hriechu.
Od svojho hnevu.
Od úkladov diabla.
Od ducha smilstva.
Od večnej smrti.
Od zanedbávania tvojich vnuknutí.
Pre tajomstvo tvojho svätého vtelenia.
Pre tvoje narodenie.
Pre tvoje detstvo.
Pre tvoj božský život.
Pre tvoju namáhavú prácu.
Pre tvoju smrteľnú úzkosť a tvoje utrpenie.
Pre tvoj kríž a tvoju opustenosť.
Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie.
Pre tvoje zmŕtvychvstanie.
Pre tvoje nanebovstúpenie.
Pre tvoje ustanovenie Najsvätejšej Eucharistie.
Pre tvoje radosti.
Pre tvoju slávu.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Ježišu.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Ježišu.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Ježišu.

Ježišu, uslyš nás. Ježišu, vyslyš nás.

Modlime sa. Pane Ježišu Kriste, ty si povedal: Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám; prosíme ťa, daj nám pocítiť svoju božskú lásku, aby sme ťa milovali celým srdcom, ústami i skutkami a nikdy ťa neprestali chváliť. Pane, daj, aby sme stále mali bázeň pred tvojím svätým menom a milovali ho; upevňuj nás vo svojej láske. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Pražské Jezuliatko, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.