Pôvod korunky k sv. Michalovi Archanjelovi siaha k Božej služobníčke Antónii d’Astonac, ktorej sa vo videní zjavil sv. Michal. Povedal Antónii, aby si ho uctievala modlitbou k deviatim anjelským chórom. Toho, kto sa bude modliť túto pobožnosť z úcty k nemu, budú pri svätom prijímaní sprevádzať deviati anjeli, vybraní po jednom z každého chóru. Tým, ktorí sa budú denne modliť túto korunku, bude pomáhať sv. Michal a všetci svätí anjeli po celý život.

Modlitba

Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu…

(Po modlitbe ku každému z deviatich chórov nasleduje jedenkrát Otče náš a trikrát Zdravas‘, Mária).

  1. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru Serafínov nech nás Pán urobí hodnými horieť ohňom dokonalej lásky. Amen.
  2. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru Cherubínov nech nám Pán udelí milosť zanechať hriešne cesty a vykročiť na cestu kresťanskej dokonalosti. Amen.
  3. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru Trónov nech nám Pán vloží do srdca ducha pravej a úprimnej pokory. Amen.
  4. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru Panstiev nech nám Pán udelí milosť ovládať naše zmysly a premáhať neviazané vášne. Amen.
  5. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru Síl nech Pán chráni naše duše pred diablovými úkladmi a pokúšaním. Amen.
  6. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru Mocností nech nás Pán chráni pred zlým a pred pádom do pokušenia. Amen.
  7. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru Kniežatstiev nech Pán naplní naše duše duchom pravej poslušnosti. Amen.
  8. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru Archanjelov nech nám Pán dá vytrvalosť vo viere a vo všetkých dobrých dielach, aby sme dosiahli nebeskú slávu. Amen.
  9. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru Anjelov nech nás Pán svojimi Svätými anjelmi chráni v tomto smrteľnom živote a privedie do večnej slávy. Amen.

Nasleduje jedenkrát Otče náš na počesť archanjelov: sv. Michala, sv. Gabriela, sv. Rafaela a anjelov strážcov.

Záverečná modlitba: Slávne knieža, svätý Michal, vodca a veliteľ nebeských zástupov, strážca duší, premožiteľ odbojných duchov, služobník v dome božského Kráľa a náš obdivuhodný sprievodca! Ty sa skvieš vznešenosťou a nadprirodzenými čnosťami. Obraciame sa na teba s dôverou a prosíme, aby si nás chránil od každého zla a svojou milostivou ochranou nám pomáhal slúžiť Bohu po všetky dni nášho života.

Oroduj za nás, slávny svätý Michal, knieža Kristovej Cirkvi.
Aby sme sa stali hodnými jeho prisľúbení.

Všemohúci a večný Bože, ty si nám vo svojej nevýslovnej dobrote a milosrdnej túžbe spasiť všetkých ľudí ustanovil slávneho svätého Michala Archanjela za knieža tvojej Cirkvi. Vysloboď nás od našich nepriateľov, aby nás netrýznili v hodine našej smrti, ale aby nás svätý Michal priviedol k tebe. Prosíme ťa o to pre zásluhy Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Tip na knihu: Zjavenia svätého Michala Archanjela