Verím v Boha…
Otče náš…

Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky…
Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý nech riadi naše slová…
Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky…

Sláva Otcu…

Prvé tajomstvo slávnostného ruženca za uzdravenie a oslobodenie: Vzkriesenie Pána (Mk 16, 1 – 8)

Pane Ježišu, prosím ťa, daj, nech milosť tvojho vzkriesenia prenikne do srdca môjho milovaného syna a privedie ho k novému životu, k životu v tebe. Pozdvihni ho z tej temnoty, do ktorej klesá a vzkries jeho pravé ja, pretože v ňom pôsobí falošné ja. Prosím, uzdrav jeho srdce. Buď oslávený v mojom synovi a nedovoľ diablovi, aby ti ho vzal. Daj, nech ho milosť krstu chráni pred každým zlom. Amen.

Otče náš…
Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych… (10x)
Sláva Otcu…
Ó, Ježišu…

Druhé tajomstvo slávnostného ruženca za uzdravenie a oslobodenie: Nanebovstúpenie Pána (Mk 16, 19)

Pane Ježišu, prosím ťa, ujmi sa môjho syna a pomôž mu vyjsť z temnoty. Pritiahni si ho k sebe, k nebu, k Otcovi. Pomáhaj mu prekonať jeho boj, aby potom mohol vstúpiť do tvojej vzkriesenej lásky. Ako si povedal, ty nás nenecháš sirotami. Preto, prosím, nedovoľ, aby sa môj syn stal sirotou. Vytrhni ho z pazúrov nepriateľa jeho duše. Pozdvihni ho z temnoty do svojho veľkého svetla. Amen.

Otče náš…
Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba… (10x)
Sláva Otcu…
Ó, Ježišu…

Tretie tajomstvo slávnostného ruženca za uzdravenie a oslobodenie: Zoslanie Ducha Svätého (Sk 2, 1 − 4)

Pane Ježišu, milosť večeradla na Turíce je určená pre všetky duše. Preto túžim duchovne posadiť svojho syna vedľa Márie, aby mohol prežívať osobné Turíce. Príď, Duchu Svätý, nanovo posilni tohto mladého muža, roznieť v ňom krstné milosti, ktoré dostal, keď si ho prijal do rodiny Najsvätejšej Trojice. Nech skrze tvojho Ducha zakúsi plnosť života. Posväť ho v pravde a osloboď ho od lží. Amen.

Otče náš…
Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého… (10x)
Sláva Otcu…
Ó, Ježišu…

Štvrté tajomstvo slávnostného ruženca za uzdravenie a oslobodenie: Nanebovzatie Panny Márie (Jdt 15, 9 − 10)

Drahá Mária, zverujem ti svojho syna. Buď jeho matkou, lebo ja zlyhávam. Ty vieš, čo máš robiť a utrpenie ti nie je cudzie. Prijmi ho do svojho Nepoškvrneného Srdca, kde môže byť v bezpečí a nezraní sa. Mária, oroduj za neho pred milosrdným trónom Otca, ktorý ťa prijal do neba. Vypros milosrdenstvo pre môjho syna, aby sa tak mohol osláviť samotný Boh a diabol ho už konečne nechal na pokoji. Mária, ja už nemám žiadne „víno“. Požiadaj svojho Syna o zázrak milosti, ktorá by veľmi prospela našej rodine. Amen.

Otče náš…
Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba… (10x)
Sláva Otcu…
Ó, Ježišu…

Piate tajomstvo slávnostného ruženca za uzdravenie a oslobodenie: Korunovanie Panny Márie (Zjv 12, 1)

Pane Ježišu, korunovaním Márie si korunoval naplnenie svojho slávneho diela. Túžiš po tom, aby každé stvorenie dosiahlo svoje naplnenie, aby bolo korunované večnou slávou. Keď si pri krste prijal môjho malého syna, vzal si ho do svojho domu a dal si mu za Matku Pannu Máriu. Prosím ťa, vylej zvláštnu milosť na môjho syna cez Máriino materinské srdce. Nech ním prenikne a zmení jeho smerovanie. Ukáž mu tú správnu cestu. Cestu priamu, úzku, kráľovskú. Cestu do neba. Nikdy sa neprestanem modliť za svojho syna, až kým nezíska korunu slávy, dar tvojej milosrdnej lásky. Zachráň ho, prosím. Amen.

Otče náš…
Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval… (10x)
Sláva Otcu…
Ó, Ježišu…

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Ako oslobodiť a uzdraviť rodiny, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.