Ježiš, Mária, Jozef, dávam vám svoje srdce i svoju dušu.

Pomodli sa 3x Sláva Otcu ako poďakovanie Otcovi za to, že svätého Jozefa pozdvihol na taký mimoriadny stupeň dôstojnosti.

Ó, slávny patriarcha, svätý Jozef, pokorne sa skláňam pred tebou. Prosím Pána Ježiša, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie a všetkých anjelov a svätých v nebeskej dvorane, aby si ťa uctili spolu so mnou. Svoju modlitbu odovzdávam pod tvoj prevzácny plášť a sľubujem ti svoju najúprimnejšiu vieru a česť. Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som si ťa ctil vo svojom živote, a tak dokazoval svoju lásku k tebe. Pomáhaj mi, svätý Jozef, teraz i počas celého života, no najmä v hodine smrti, tak ako tebe pomáhali Ježiš a Mária, aby som sa jedného dňa mohol pripojiť k tebe v nebi a tam ti vzdávať úctu po celú večnosť. Amen.

Ó, slávny patriarcha, svätý Jozef, sklonený pred tebou a tvojím božským synom Ježišom ti s oddaným srdcom obetujem tento vzácny poklad modlitieb. Teba obklopovala žiarivá nádhera lúčov božského slnka, Ježiša, a skvel si sa v čírom svetle tajomného mesiaca, blahoslavenej Márie.

Ó, slávny patriarcha, na tvoju počesť ti predkladám tento vzácny plášť. Zhliadni na mňa dobrotivo, veľký svätý Jozef. Prosím ťa, ó, slávny patriarcha, nech Pán na tvoj príhovor nikdy nedovolí, aby som zablúdil do vyhnanstva tohto slzavého údolia. Daj, aby vo mne vždy videl jedného z tvojich oddaných služobníkov, ktorí žijú v pokoji ochránení tvojím svätým plášťom. Zachovaj ma, prosím, pod svojou ochranou po všetky dni môjho života, no najmä vo chvíli, keď vydýchnem naposledy. Amen.

Ó, slávny svätý Jozef, po svojej manželke, Panne Márii, si svätcom najviac hodným našej lásky a úcty. Zo všetkých svätých práve ty si bol vyvolený pre tú najvyššiu česť starať sa o Mesiáša, živiť ho, ba objímať toho, ktorého by chceli spoznať toľkí králi a proroci. Svätý Jozef, zachráň moju dušu a pre duše v očistci vypros úľavu od Božieho milosrdenstva. Amen. 3x Sláva Otcu

Ó, mocný svätý Jozef, ty si bol vyhlásený za patróna Katolíckej cirkvi, preto prosím o pomoc tvoje štedré srdce, vždy pripravené nám pomáhať. Ku tebe, slávny svätý Jozef, prichádzajú vdovy, siroty, opustení, plačúci, utláčaní. Niet žiaľu, bolesti ani úzkosti srdca, v ktorých by si nevedel potešiť. Láskavo prednes pred Bohom moju prosbu, aby mi udelil milosť, ktorú potrebujem, a spomeň si aj na duše v očistci. Svätý Jozef, vyslyš ma! Amen. 3x Sláva Otcu

Ó, mocný svätý Jozef, nespočetné sú zástupy tých, ktorí sa modlili k tebe a dosiahli úľavu a pokoj, milosti i dobrodenia. Moje srdce, také nešťastné a užialené, nemôže nájsť pokoj. Svätý Jozef, ty poznáš všetky moje potreby skôr, ako ich vložím do modlitby, ty vieš, aká naliehavá je táto moja prosba. Skláňam sa pred tebou, lebo len ty, svätý Jozef, mi môžeš pomôcť v mojom trápení, a prosím, aby si vypočul moju vrúcnu prosbu. Svätá Terézia píše: „O čokoľvek budete prosiť svätého Jozefa, budete to mať.“ Ó, svätý Jozef, potešiteľ zarmútených, zmiluj sa nad mojím nešťastím a zľutuj sa nad úbohými dušami, ktoré vkladajú celú svoju nádej do modlitieb k tebe. Amen. 3x Sláva Otcu

Ó, vznešený patriarcha, svätý Jozef, pre svoju dokonalú poslušnosť Bohu sa teraz môžeš prihovárať za mňa. Pre svoj svätý život, plný milosti a dobrodenia, vypočuj moju modlitbu. Pre svoje najsladšie meno mi pomôž. Pre svoje najsvätejšie slzy ma uteš. Pre svojich sedem bolestí za mňa oroduj. Pre svojich sedem radostí ma obveseľ. Od každého ublíženia na tele i na duši ma osloboď. Od všetkého nebezpečenstva a pohromy ma ochráň. Pomáhaj mi svojím mocným príhovorom a získaj pre mňa všetko, čo je nevyhnutné pre moju spásu, ale zvlášť milosť, ktorú teraz tak veľmi potrebujem (pomenuj túto milosť). Amen. 3x Sláva Otcu

Ó, slávny svätý Jozef, milosti a dobrodenia, ktoré si obsiahol pre zarmútené duše, sa ani nedajú porátať. Ty si skrze svoje orodovanie u nášho Pána schopný potešiť chorých, utláčaných, prenasledovaných, zradených, pozbavených akejkoľvek ľudskej útechy, hladujúcich… a pomôžeš v súžení všetkým, ktorí sa spoliehajú na tvoj mocný príhovor. Ó, svätý Jozef, nedovoľ, aby som bol jediným, komu odmietneš svoju pomoc. Ukáž svoju láskavosť a štedrosť aj mne, aby som mohol zvolať: „Večná sláva nášmu svätému patriarchovi, svätému Jozefovi, môjmu veľkému ochrancovi na zemi a obrancovi duší v očistci.“ Amen. 3x Sláva Otcu

Večný Otče, ktorý si na nebesiach, pre zásluhy Ježiša a Márie ťa vrúcne prosím, aby si vyslyšal moju modlitbu. V mene Ježiša a Márie sa skláňam pred tvojou božskou prítomnosťou a žiadam: prijmi moju prosbu plnú nádeje, aby som mohol byť pripočítaný k zástupu tých, ktorí žijú pod patronátom svätého Jozefa. Rozprestri svoje požehnanie na moje modlitby, ktoré ti dnes obetujem ako dôkaz svojej oddanosti. Amen. 3x Sláva Otcu

Zvolania úcty ku skrytému životu svätého Jozefa s Ježišom a Máriou

Svätý Jozef, pros za mňa, aby Ježiš prišiel do mojej duše a posvätil ju.

Svätý Jozef, pros za mňa, aby Ježiš prišiel do môjho srdca a prenikol ho láskou.

Svätý Jozef, pros za mňa, aby Ježiš prišiel do mojej mysle a poúčal ju.

Svätý Jozef, pros za mňa, aby ma Ježiš sprevádzal a posilňoval moju vôľu.

Svätý Jozef, pros za mňa, aby Ježiš riadil moje myšlienky a očisťoval ich.

Svätý Jozef, pros za mňa, aby Ježiš viedol moje túžby a usmerňoval ich.

Svätý Jozef, pros za mňa, aby Ježiš zhliadol na moje diela a požehnával ich.

Svätý Jozef, pros za mňa, aby ma Ježiš rozpálil láskou k nemu.

Svätý Jozef, vypros mi od Ježiša, aby som napodobňoval tvoje cnosti.

Svätý Jozef, vypros mi od Ježiša pravú pokoru ducha.

Svätý Jozef, vypros mi od Ježiša mäkké srdce.

Svätý Jozef, vypros mi od Ježiša pokoj duše.

Svätý Jozef, vypros mi od Ježiša posvätnú bázeň voči Otcovi.

Svätý Jozef, vypros mi od Ježiša túžbu po dokonalosti.

Svätý Jozef, vypros mi od Ježiša citlivé srdce.

Svätý Jozef, vypros mi od Ježiša čisté srdce plné lásky.

Svätý Jozef, vypros mi od Ježiša múdrosť viery.

Svätý Jozef, vypros mi od Ježiša požehnanie a vytrvalosť v dobrých skutkoch.

Svätý Jozef, vypros mi od Ježiša silu niesť svoje kríže.

Svätý Jozef, vypros mi od Ježiša silu odpútať sa od hmotných statkov tohto sveta.

Svätý Jozef, vypros mi od Ježiša milosť vždy kráčať po úzkej ceste, ktorá vedie do neba.

Svätý Jozef, vypros mi od Ježiša milosť vyhýbať sa všetkým príležitostiam na hriech.

Svätý Jozef,vypros mi od Ježiša svätú túžbu po večnej radosti.

Svätý Jozef, vypros mi od Ježiša milosť vytrvať až do konca.

Svätý Jozef, neopúšťaj ma.

Svätý Jozef, pros za mňa, aby ťa moje srdce nikdy neprestalo milovať a moje pery chváliť.

Svätý Jozef, pre lásku, ktorú si mal k Ježišovi, daj, aby som sa ho aj ja naučil milovať.

Svätý Jozef, prijmi ma milostivo za svojho oddaného služobníka.

Svätý Jozef, odovzdávam sa ti, prijmi moje prosby a vypočuj moje modlitby.

Svätý Jozef, neopusť ma v hodine mojej smrti.

Ježiš, Mária, Jozef, dávam vám svoje srdce i svoju dušu. Amen.

3x Sláva Otcu

Svätý Jozef, najčistejší ženích preblahoslavenej Panny Márie a môj láskavý ochranca, spomeň si, že ešte nikdy nebolo počuť, aby niekto volal o tvoju ochranu alebo ťa prosil o príhovor bez toho, aby si ho vypočul. Aj ja prichádzam k tebe s touto dôverou a odovzdávam sa ti. Pestún nášho Spasiteľa, neodmietni moju prosbu, ale láskavo ju prijmi a vyslyš. Amen.

Slávny svätý Jozef, manžel Panny Márie a panenský Ježišov pestún, zhliadni na mňa a postaraj sa o moje neodbytné potreby. Odstráň tie prekážky a ťažkosti, ktoré stoja v ceste mojej modlitbe, a daj, aby moje vypočuté prosby poslúžili na väčšiu Božiu slávu a na moju večnú spásu. Na dôkaz mojej nekonečnej vďačnosti ti sľubujem, že budem hovoriť o tvojej sláve ľuďom a vzdávať za teba chválu Pánovi. Amen.

Záverečná modlitba – Pod posvätným plášťom svätého Jozefa

Ó, slávny patriarcha, svätý Jozef, ktorého Boh vyvolil spomedzi všetkých mužov, vrúcne ťa prosím, prijmi ma do záhybov svojho presvätého plášťa a staň sa strážcom a správcom mojej duše! Od tejto chvíle si ťa vyberám za svojho otca, ochrancu, poradcu, patróna. Pohliadni na mňa ako na jedno zo svojich detí, chráň ma pred zradnosťou mojich nepriateľov, viditeľných i neviditeľných. Pomáhaj mi v každej chvíli vo všetkých potrebách, utešuj ma v horkostiach života, no najmä v hodine smrti. Prihovor sa čo len slovkom za mňa u božského Vykupiteľa, ktorého si bol hoden držať v náručí, i u preblahoslavenej Panny Márie, tvojej najčistejšej nevesty. Vypros mi tie požehnania, ktoré ma môžu priviesť k spáse, prijmi ma medzi tých, ktorí sú ti najdrahší, a ja sa vynasnažím, aby som bol hodný tvojho jedinečného patronátu. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.