Pane Ježišu Kriste, večný veľkňaz, svojich kňazov si volíš ty sám. V hlbokej pokore ti odporúčam čakateľa kňazstva (buď určitého alebo všetkých bohoslovcov). Napĺňaj ho (ich) čoraz viac už teraz v čase prípravy pravým kňazským zmýšľaním. Daj mu (im) živú, radostnú vieru, veľkú horlivosť v modlitbe, horúcu lásku k tebe a k tvojej svätej Cirkvi, pravú horlivosť za spásu duší, vrelú úctu k Najsvätejšej sviatosti a k tvojej požehnanej Matke. Osvecuj tiež všetkých jeho (ich) vychovávateľov v ich ťažkých a zodpovedných úlohách.

Mária, dobrá Matka kňazov, ochraňuj všetkých čakateľov kňazstva. Uchovaj ich od všetkých vnútorných i vonkajších nebezpečenstiev, ktoré ich ohrozujú v období prípravy. Vyprosuj im pevné zdravie, prospech vo vzdelávaní a v sebavýchove a tiež nevyhnutné hmotné prostriedky, aby ani jeden z nich nebol pre chudobu zbavený možnosti stať sa kňazom. Predovšetkým potom stoj pri nich v bojoch mladosti, aby si zachovali čistotu srdca a raz vystupovali po stupňoch oltára čistí a svätí.

Svätí apoštoli, svätí biskupi, svätí kňazi a bohoslovci, patróni mládeže, proste za čakateľov kňazstva, chráňte ich a pomáhajte im, aby sa stali skutočnými apoštolmi, svätými prostredníkmi medzi Bohom a ľuďmi a istými sprievodcami nesmrteľných duší do neba. Amen.

Nikdy sa nemôžeme dosť modliť za čakateľov kňazstva. Spomínajme na nich častejšie, hoci len strelnou modlitbou! Keď stretneme bohoslovca či ideme okolo seminára, ďakujme za nich Bohu a prosme za nich Pannu Máriu. Kto sa pomodlí ruženec za bohoslovcov, dáva vklad s dobrým úrokom. Pomáha a zaisťuje si tak Božiu pomoc.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby za kňazov, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.