Srdce ovinuté tŕňmi

Pobožnosť k Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu je osobitný Boží dar pre dnešné časy. Počas fatimských zjavení (1917) po šokujúcom videní pekla deti z Fatimy počuli z Máriiných úst slová: „Videli ste peklo, do ktorého idú duše úbohých hriešnikov. Aby ich Boh zachránil, chce šíriť na svete pobožnosť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak sa urobí to, čo vám poviem, mnohí budú pred peklom zachránení a vo svete nastane pokoj.“ O niekoľko rokov neskôr, 10. decembra 1925, sa ukázala sestre Lucii (ktorú ako jedinú z trojice pastierikov Boh ponechal na zemi) s Dieťaťom v náručí a so srdcom ovinutým tŕňmi. Dieťatko povedalo: „Maj súcit so srdcom tvojej najsvätejšej Matky ovinutým tŕňmi, ktorými ju nevďační ľudia stále nanovo zraňujú, pričom niet nikoho, kto by úkonom vynáhrady tieto tŕne vytrhal.“

Mária sa prostredníctvom Lucie obrátila k nám všetkým:

„Dcéra, pozri na moje srdce ovinuté tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú skrze rúhanie a nevďak. Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a strávia 15 minút rozjímaním nad 15 tajomstvami ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú k spáse.“

Tip na knihu: Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci

Zadosťučinenie Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu

V noci z 29. na 30. mája 1930 Lucia počula z Ježišových úst vysvetlenie týkajúce sa piatich prvých sobôt:

„Dcéra moja, dôvod je veľmi jednoduchý: je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie:

  1. Rúhanie proti nepoškvrnenému počatiu.
  2. Rúhanie proti panenstvu Matky Božej.
  3. Rúhanie proti jej božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku ľudského        pokolenia.
  4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči nepoškvrnenej Matke.
  5. Skutky tých, ktorí profanizujú obrazy najsvätejšej Panny.

Hľa, drahá dcéra, toto je dôvod, ktorý dal podnet Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu prosiť ma o tento malý úkon vynáhrady. A vzhľadom na ňu som chcel vzbudiť milosrdenstvo, aby odpustilo tým dušiam, ktoré ho urazili. Pokiaľ ide o teba, neustále sa usiluj svojimi modlitbami a obetami, aby som prejavil milosrdenstvo týmto chudobným dušiam.“

Ježiš povedal sestre Lucii: „Je pravda, dcéra moja, že veľa duší modlitby a pobožnosti začína, ale málokto ich  aj končí a tí, ktorí skončia, majú za cieľ získať prisľúbené milosti. Uprednostňujem však tých, ktorí robia päť prvých sobôt, aby zadosťučinili Nepoškvrnenému Srdcu tvojej nebeskej Matky, nie tých, ktorí si ich robia pätnásť, no bezducho a ľahostajne.“

Panna Mária ukázala podstatu pobožnosti: vynáhrada a získanie konkrétnych darov, o ktoré žiadame. Avšak – plná nekonečnej dobroty – odplatí všetkým, ktorí túto pobožnosť praktizujú, prehĺbeným vzťahom s ňou. Môžeme chcieť ešte niečo úžasnejšie? Táto pobožnosť vytvára osobitné puto lásky medzi modliacim sa a Máriou. Sľubuje, že ich príde zachrániť v čase odchodu z tohto sveta a zabezpečí im večnú spásu.

Ako praktizovať pobožnosť prvých sobôt v mesiaci?

V súlade s prianím Panny Márie treba počas piatich po sebe nasledujúcich sobôt:

  1. Pristúpiť k sviatosti pokánia, vzbudiac si úmysel vynahradiť Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Tento úmysel si môžeme vzbudiť pred spoveďou alebo počas nej, keď dostaneme rozhrešenie. Aj trochu neskoršia spoveď bude platná pod podmienkou, že chceme zadosťučiniť Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a zostať v stave milosti. Pred spoveďou sa môžeme modliť slovami: „Najsvätejšia Panna Mária, obetujem ti túto spoveď ako zadosťučinenie za urážky (alebo spomeniem jednu z piatich urážok), ktoré dostáva od nás tvoje Nepoškvrnené Srdce. Prijmi, ó, dobrá Matka, toto zadosťučinenie ako úkon mojej lásky, úcty a oddanosti. Buď požehnaná, Milostiplná, skrze ktorú na svet prišla spása.“
  2. Prijať sväté prijímanie a obetovať ho ako zadosťučinenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Po prijatí Kristovho tela sa môžeme modliť slovami: „Najsvätejšia Panna Mária, obetujem ti toto sväté prijímanie ako zadosťučinenie za urážky (alebo spomeniem jednu z piatich urážok), ktorých sa dostáva tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Prijmi, prosím, moje zadosťučinenie za naše hriechy, ktorými ťa tak veľmi zraňujeme. Milujem ťa a celý som tvoj.“
  3. Pomodliť sa akúkoľvek časť ruženca (päť tajomstiev). Po každom tajomstve sa vyslovuje modlitba uvedená vo fatimskom posolstve: „Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“
  4. Pätnásť minút rozjímať o vybranom tajomstve alebo o všetkých tajomstvách z časti ruženca. Pri tejto meditácii nám môže pomôcť Božie slovo. Môžete si vybrať dlhší evanjeliový úryvok alebo jednu vetu či dokonca pár slov a premýšľať nad nimi, opakovať ich, meditovať o nich. Je možné rozjímať o jednom obraze z daného tajomstva a „očami srdca“ sa pozerať na Krista, byť s ním a jeho matkou.

Svedectvá

7. júna 1997 Ján Pavol II. prišiel do Sanktuária Panny Márie Fatimskej v Zakopanom na Krzeptówkach. Bol to deň posvätenia miestneho kostola, čo malo byť aktom vďakyvzdania za záchranu jeho života. Na prvú sobotu v mesiaci pripadala spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. V ten deň, na prekvapenie všetkých, prišiel Svätý Otec do sanktuária pätnásť minút pred stanoveným časom. Ako dosvedčovali ľudia, ktorí ho sprevádzali na tejto púti, v to ráno Ján Pavol II. trval na jednom: „Poďme už. Chcem tam byť pätnásť minút pred svätou omšou.“ Ako sa neskôr ukázalo, strávil štvrťhodinu v starej kaplnke. Kľačal pred zázračnou sochou Panny Márie Fatimskej a meditoval. Podľa Máriinej žiadosti sprevádzal Matku Božiu pätnásť minút a premýšľal o tajomstvách ruženca, aby zadosťučinil jej Nepoškvrnenému Srdcu. V ten deň splnil aj ďalšie podmienky pobožnosti prvých sobôt. Verejne sa pomodlil ruženec počas večernej pobožnosti v Ludźmierzi.

Praktizovanie pobožnosti prvých sobôt v mesiaci posilnilo puto medzi mnou a Máriou. Odvtedy, čo som počula jej túžbu „vytiahnuť tŕne z jej Nepoškvrneného Srdca“, chcela som vykonať zadosťučinenie. Prvých päť sobôt sa ukázalo ako prvý krok na tejto ceste. Už veľa rokov sa každú prvú sobotu usilujem praktizovať túto pobožnosť a žiť duchom zadosťučinenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Nie je to ťažké! Keď človek, ktorého milujeme, trpí, je prirodzeným impulzom srdca mu pomáhať. Človek nemôže zostať ľahostajný k utrpeniu Matky, lebo je jej dieťaťom. Aj keď je moje zadosťučinenie pravdepodobne veľmi nedokonalé, zostáva úprimné. Mária ma miluje a ja milujem ju. Chcem jej zadosťučiniť za utrpenie, ktoré stále znáša od svojich detí. Odkedy praktizujem túto pobožnosť, Boh mi stavia do cesty konkrétnych ľudí, rodiny, miesta, kde sa Mária uráža. Prosím, aby prijala moju túžbu byť s ňou v jej utrpení a aby zachránila tých, ktorých zviedol zlý duch. Pochopila som, že nemôžem obetovať Matke viac než Ježiša prítomného v Eucharistii, ktorého ona kedysi pre mňa porodila a ktorého ma učí s láskou a vierou prijímať. Sväté prijímanie ako zadosťučinenie Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu praktizujem aj v auguste a trinásteho dňa každého mesiaca. Byť Máriiným dieťaťom je najväčšie šťastie!

Mária

Tento úryvok pochádza z knihy Posledné Máriino volanie, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.