Modlitba novény sa modlí 9 za sebou nasledujúcich dní. Pred začatím novény sa odporúča spoveď. Počas novény je tiež vhodné častejšie pristupovať k svätému prijímaniu a obetovať ho na úmysel, na ktorý sa modlíme. Počas novény sa každý deň modlíme nasledujúce texty:

PRÍPRAVNÁ MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, dôstojne a so živou vierou si ctím tvoj božský majestát. Skláňam sa pred tebou a v synovskej dôvere vzývam tvoju veľkodušnosť a najväčšie milosrdenstvo. Lúčom svojho nebeského svetla ožiar temnotu mojej mysle a zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky, aby som dokázal kontemplovať veľké cnosti a zásluhy svätca, na ktorého počesť robím túto novénu, a podľa jeho príkladu napodobňoval život tvojho božského Syna. Zároveň ti pokorne predkladám moju žiadosť, aby si ju prijal pre zásluhy a na príhovor tohto mocného pomocníka, a zbožne prosím, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Ráč ju láskavo vypočuť, ak len bude na tvoju väčšiu slávu a večnú spásu mojej duše. Amen.

MODLITBA K ÚCTE SVÄTÉHO JURAJA

Ó, Bože, ty si svätému Jurajovi doprial silu a stálosť v utrpeniach, ktoré znášal pre našu svätú vieru; prosíme ťa, na jeho príhovor uchráň aj našu vieru od neustáleho váhania a pochybností, aby sme ti s úprimným srdcom slúžili verne až do smrti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

ZVOLANIA K SVÄTÉMU JURAJOVI

Verný Boží služobník a neporaziteľný mučeník, svätý Juraj; Boh si ťa obľúbil a ty si smelo bojoval proti drakovi pýchy, pokrytectva a klamstva len darom viery a horlivým zápalom pre Kristovu lásku. Ani bolesť, ani mučenie, ani meč, ani smrť ťa nemohli odlúčiť od Kristovej lásky. Vrúcne ťa prosím, aby si mi svojím príhovorom pomohol odolať pokušeniam v mojom živote, statočne čeliť skúškam, ktoré ma čakajú, a trpezlivo niesť svoj kríž. Nech úzkosti a trápenia ani mňa neodlúčia od lásky nášho Pána Ježiša Krista. Udatný hrdina viery, pomôž mi bojovať proti zlu, aby som raz získal korunu prisľúbenú tým, ktorí vytrvajú až do konca. Amen.

MODLITBA

Môj Pán a môj Boh, obraciam sa na teba s prosbou, zjednotený s trpkým umučením a smrťou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, so zásluhami jeho nepoškvrnenej a požehnanej Matky Márie, vždy Panny, a všetkých svätých, zvlášť svätého pomocníka, ku ktorého úcte robím túto novénu. Vzhliadni na mňa, dobrotivý Pane! Preukáž mi svoje milosrdenstvo a lásku a milostivo vyslyš moju modlitbu. Amen.

Túto novénu nájdete v knihe 14 svätých pomocníkov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.