Modlitba za zosnulých

Modlitba č. 1

Všemohúci a večný Boh, milosrdný a spravodlivý Otec,
zmiluj sa nad dušou, ktorú si teraz povolal k sebe.

Dobrý Ježiš, nedovoľ, aby bolo naveky zatratené toto stvorenie,
ktoré si chcel a ktorému si daroval nesmrteľnú dušu,
ktorú si vykúpil svojou Krvou a posvätil svojou milosťou.
Odpusť mu jeho nevedomosť a jeho krehkosť a vysloboď ho od večnej smrti,
odpusť mu všetky viny, ktorými sa poškvrnilo,
pripoj k zásluhám svojho utrpenia všetky dobré skutky, ktorými sa obohatilo.
Najsvätejšia Trojica, spomeň si, prosím, na stvorenie,
ktoré si urobila svojím dieťaťom svätým krstom.
Vždy verilo a dúfalo v teba.
Milovalo ťa a ctilo, a pretože bolo spojené s veriacimi očisťujúcej Cirkvi, daj,
aby teraz žilo v radosti a v pokoji spolu s vyvolenými oslávenej Cirkvi
a aby mohlo vidieť to, v čo verilo,
a získalo to, v čo dúfalo,
a zostať naveky s tým, koho milovalo – s tebou, ktorý si Život, Vzkriesenie a Nádej všetkých ľudí. Amen.
Otče náš…
Zdravas´ Mária…
Odpočinutie večné…

Modlitba č. 2

Otče náš, ktorý si na nebesiach, pokorne Ťa prosíme. Večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, ktoré si prijal ako tvoje stvorenia, ak Ťa nemilovali, ale Ťa odohnali a nevážili si Ťa. Na znak obety zmierenia a kajúcnosti Ti ponúkam ako obetu všetku lásku a dobrotu Tvojho milovaného Syna nášho Pána Ježiša Krista.

Posväť sa meno Tvoje. Pokorne Ťa prosím, večný Otče, dobrotivý a milosrdný: odpusť dušiam, ktoré neoslavovali Tvoje sväté meno a ktoré ho často vyslovovali nehodne a ľahkomyseľne. Na znak obety zmierenia a pokánia Ti obetujem všetky príhovory, ktorými Tvoj milovaný Syn, náš Pán Ježiš Kristus, oslávil Tvoje sväté meno na tejto zemi.

Príď kráľovstvo Tvoje. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, ktoré po Tebe netúžili horúcou láskou a hlbokou túžbou po Tvojom kráľovstve; za ich početné hriechy Ti obetujem naliehavé želania Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý chce, aby bol celý svet prijatý do Tvojho svätého kráľovstva.

Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, čo sa nepodriadili zbožne Tvojej svätej vôli, ale často sledovali iba svoju vlastnú vôľu. Na znak obety zmierenia a kajúcnosti Ti ponúkame Božské Srdce Ježišovo a jeho veľkú poslušnosť.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam ich viny, keď nemilovali svojich nepriateľov a nechceli im odpustiť. Na znak uzmierenia a pokánia za ich mnohé hriechy Ti obetujeme všetky sväté slová Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý na kríži povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“

Neuveď nás do pokušenia. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, čo neodporovali pokušeniam, ale podľahli pokušeniam Zlého a zničili sa. Na znak uzmierenia a pokánia Ti ponúkame poslušnosť, ťažké práce a všetko trpké utrpenie a smrť tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Ale zbav nás od Zlého. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam a priveď ich s Ježišom Kristom do Tvojho kráľovstva slávy, ktorým si ty sám.

Amen.

Tip na knihu: 100 modlitieb za duše v očistci

Modlitba č.3

Milosrdný Bože, ktorý sa zmilúvaš a nechceš,
aby bol človek zatratený, ale spasený.
Utiekame sa k Tvojmu nekonečnému milosrdenstvu,
aby si vyslobodil duše našich zomrelých priateľov a dobrodincov
z väzieb hriechov a aby si ich skrze svojich svätých anjelov milostivo doviedol do večnej blaženosti.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.