1. Modlime sa za nášho veľkňaza M. (nech ho Pán vypočuje a stále podporuje svojou milosťou, aby posilňoval svojich bratov).

Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.

Všemohúci a milosrdný Bože,
ty nám dobrotivo vždy pomáhaš,
aby sme mohli spĺňať, čo prikazuješ;
pomáhaj Pastierovi oviec, ktoré miluješ,
a tak veď srdce ľudu i jeho strážcu,
aby nechýbala Pastierovi poslušnosť stáda
a stádu starostlivosť Pastiera,
lebo je tvojím darom a je v tvojej moci,
že pastieri môžu byť statočnými správcami
a viesť poslušné ovečky.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

2. Modlime sa za nášho Veľkňaza M. (nech ho Pán posilňuje a nech ho naplní apoštolským duchom na spásu všetkých národov).

Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.

Všemohúci Bože,
svojho služobníka pápeža M. si vyvolil
za nástupcu svätého Petra,
aby viedol tvoj ľud;
láskavo vypočuj naše prosby,
nech ako Kristov nástupca na zemi
utvrdzuje svojich bratov
a nech Cirkev je s ním spojená
zväzkom jednoty, láska a pokoja,
aby tak všetci ľudia našli pravdu a večný život
v tebe, večnom Pastierovi duší.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

3. Modlime sa za nášho Veľkňaza M. (nech ho Pán ochraňuje, aby darom Ducha Svätého spravoval a riadil celú Cirkev).

Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.

Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti
postavil si na čelo apoštolov svätého Petra
a na ňom si vybudoval svoju Cirkev;
ochraňuj nášho pápeža M.,
ktorého si ustanovil za Petrovho nástupcu,
a daj, aby bol tvojmu ľudu viditeľným základom
a zdrojom jednoty vo viere a vzájomnej láske.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

Tip na knihu: Benediktov čas

4. Modlime sa za nášho Veľkňaza M. (nech ho Pán chráni, aby osvecoval národy, a nech ho vedie, aby bola Cirkev svätá).

Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.

Prosíme ťa, Pane, daruj pokoj svojej Cirkvi,
na čele ktorej chcel si mať svojho služobníka M.,
aby v jednom a v tom istom duchu
ti bola milá nábožnosť ľudu i toho, kto ho vedie,
a aby vzrast a dobro stáda
bolo radosťou a korunou pastiera.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

5. Modlime sa nášho Veľkňaza M. (nech ho Pán zachová a chráni bez úhony pre svoju Cirkev, aby viedol svätý Boží ľud).

Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.

Bože, večný pastier veriacich,
ty hojnosťou darov sprevádzaš svoju Cirkev
a láskou v nej vládneš;
prosíme ťa, daj svojmu služobníkovi M.,
ktorého si postavil na čelo svojho ľudu,
aby v stáde ako pastier zastupoval Krista,
aby bol verným učiteľom náuky, kňazom posvätného kultu
a dobrým pastierom.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

6. Modlime sa za nášho Veľkňaza M. (nech ho zachová a oživuje Pán, nech ho urobí šťastným na zemi a nech ho nenechá padnúť do rúk nepriateľov).

Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.

Bože, správca a pastier všetkých veriacich,
milostivo zhliadni
na svojho služobníka, nášho pápeža M.,
ktorého si ustanovil za pastiera svojej Cirkvi;
daj, aby slovom i príkladom napomáhal
spásu tvojho ľudu,
a priveď ho spolu s jemu zverenými ovečkami
do večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.