Modlitba manželov

Modlitba č. 1

Všemohúci večný Bože, Ty si ustanovil manželstvo a nás si spojil v jeden nerozlučný celok, aby sme si spolu verne slúžili a z lásky k Tebe dobre vychovávali svoje dietky. Pomôž nám, aby sme s Tvojou pomocou svedomite plnili aj manželské povinnosti, najmä vernosť a lásku, ktoré sme prísažne sľúbili pred Tvojim svätým oltárom. Pomôž nám, aby sme ich nikdy nezrušili, ani sa proti nim neprevinili. Zviaž zväzkom lásky naše srdcia. Udeľ našej rodine pravý pokoj a dokonalú svornosť. Žehnaj a ochraňuj naše dietky i náš majetok. Daj, aby sme vždy plnili Tvoju presvätú vôľu a svedomite zachovávali Tvoje prikázania. Sľubujeme Ti dobrotivý Bože, že vždy budeme považovať naše dietky za tvoj najbohatší dar a že ich budeme dobre vychovávať, aby milovali Teba nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého. Vylej na našu rodinu svoje hojné požehnanie, aby v nej plameň lásky k Tebe nikdy nevyhasol. Aby sme raz všetci v nebesiach spolu s anjelmi velebili Tvoju otcovskú dobrotu. Amen.

Modlitba č. 2

Pane Ježišu, Ty si spečatil našu lásku vo sviatosti manželstva. Sľúbili sme si vernosť až do smrti. Žehnaj nás oboch, aby sme vytrvali v tomto svätom zväzku. Buď stále s nami v našom rodinnom kruhu. Chráň nás pred nebezpečenstvami nevery, pred ochabnutím v láske, pred netrpezlivosťou a sebeckosťou. Zachovaj nás vo svojej milosti po všetky dni spoločného života.
Daj, aby sme s láskou prijali deti ako Tvoj dar, a aby sme im boli prvými svedkami viery. Daj, aby sme si vzájomne pomáhali na ceste k svätosti a cez manželskú lásku raz prišli k Tebe, najvyššej a večnej Láske, spolu s našimi deťmi, a chválili Ťa na veky vekov. Amen.

Tip na knihu: Kniha o manželstve

Modlitba č. 3

Všemohúci a večný Bože, Ty si manželský zväzok ustanovil a požehnal na udržanie ľudského pokolenia a pre vzájomnú pomoc a Tvoj jednorodený Syn ho svojou prítomnosťou v Káne Galilejskej poctil a povýšil na hodnosť sviatosti. Dožič mne a môjmu manželovi (mojej manželke) milosti, aby sme tak žili, aby nikto z nás nebol vylúčený z Tvojho kráľovstva. Daj, aby sme zotrvávali v nábožnosti, pokoji a svornosti.
Najláskavejší Bože, buď naším hospodárom! Požehnaj naše práce, aby sme netrpeli núdzu. V Teba, Bože, skladáme svoju útechu a dôveru v pozemských i duchovných záležitostiach, lebo bez Tvojej milosti je naša námaha márna. Láskavý Otče, odvráť od nás všetko zlo, ktoré by nám mohlo škodiť na duši a na tele. Daj nám trpezlivosť a silu v protivenstvách, v trápeniach, v chorobách a ochraňuj nás v hodine smrti. Daj nám stálosť v dobrom, aby sme sa raz mohli spojiť so všetkými svojimi blízkymi s Tebou v nebi. Amen.