Modlitba k Ježišovi Kristovi I.

Modlitba č. 1

Ježišu, môj Vykupiteľ a osloboditeľ, klaniam sa ti ako tí, ktorých si počas
svojho života stretol, poľutoval a oslobodil z krutej moci diabla. Premáha
ma tvoje milosrdenstvo a tvoja dobrota, ale zároveň uznávam tvoju silu
a moc nad satanom a jeho spoločníkmi. Ty si pohrozil zlým duchom a oni
vyšli zo svojich obetí. A svojim synom si vrátil zrak, sluch, reč, ale nadovšetko
radosť a milosť.

Môj Ježišu, aj mňa sužuje pekelný nepriateľ a bráni mi v každodennom raste
a práci a ruší môj nočný odpočinok. Veľmi silno cítim jeho prítomnosť, najmä
keď sa denne snažím žiť dobrým a bezhriešnym životom.

Verím v teba, drahý Ježišu.

Ty si živý Boží Syn, splodený Otcom a zjednotený s Duchom Svätým. Aby si
ma vyslobodil z otroctva hriechu a diabla, neváhal si zostúpiť medzi nás,
opustiť svoj nebeský príbytok a stať sa človekom ako my. Prijal si krehké
ľudské telo a hlásal si medzi nami blahozvesť slobody. Aby si nám prejavil
svoju lásku, prijal si Otcov plán, vystúpil si na Kalváriu a v krutých mukách si
za nás zomrel. Vylial si za nás svoju krv a priniesol si nám víťazstvo nad
diablom. Amen.

Klaniam sa ti, môj Ježišu, a ďakujem ti v mojom mene, v mene Cirkvi a celého
ľudstva, že si nám znova dal možnosť piť čistú vodu z tvojich prameňov
spásy.

Skrze tvoju krv, vyliatu za nás, osloboď ma od všetkých útokov diabla. Buď
so mnou, keď ma pokúša telo a svet.

Chráň ma na ceste k tebe, chráň moje zdravie, moju rodinu, môj domov
a moju prácu. Daj, aby som stále, v každej chvíli dňa cítil tvoju prítomnosť.

Otče náš…

Od klamných úkladov diabla osloboď nás, Pane.
Od hnevu, nenávisti a každej zlej túžby osloboď nás, Pane.
Od pekelného trestu osloboď nás, Pane.

Modlime sa.
Milosrdný a verný Bože, ty ustavične voláš tých, ktorí sa od teba vzdialili, aby
sa obrátili a žili; krvou svojho Syna ich znova uzdravuješ z diabolských
klamstiev. Obdar nás vôňou svojej milosti, aby sme sa obnovili tvojím
Duchom Svätým a opätovali tvoju večnú a nekonečnú lásku. Skrze Krista,
nášho Pána. Amen.

Tip na knihu: Modlitby ku Kristovej krvi

Modlitba č. 2

Ježišu, môj Vykupiteľ a osloboditeľ,
môj Pán a môj Boh, môj Pán a moje všetko,
ty si nás svojou obetou na kríži vykúpil
a zvíťazil si nad satanom.
Osloboď ma od jeho zákernej prítomnosti
a od všetkých jeho hrozieb.
O to ťa prosím skrze tvoje meno,
o to ťa prosím skrze tvoju krv vyliatu za nás,
o to ťa prosím skrze kríž, na ktorom si za nás obetoval svoj život,
o to ťa prosím na príhovor Nepoškvrnenej a bolestnej Panny Márie,
ktorá stála pod krížom.
Nech ma krv a voda, ktoré vyšli z tvojho prebodnutého boku na kríži,
očistia, posvätia, obmyjú a oslobodia.
Uzdrav ma, Pane. Osloboď ma, Pane. Pomôž mi, Pane. Amen.