Modlitba oslobodenia od zlého

Modlitba č. 1

Ó Ježišu, Spasiteľu, môj Pán, môj Boh, moje všetko! Ty, ktorý si svojou smrťou na kríži premohol smrť i každé zlo, zmiluj sa nado mnou. Skrze Tvoje bolestné umučenie osloboď ma od každej prítomnosti Satana a útokov zlých duchov. Prosím ťa o tom v Tvojom svätom mene Ježišu Kriste, pre Tvoje presväté rany, krv i pre Tvoj svätý kríž, na mocný príhovor nepoškvrnenej Panny Márie. Krv a voda, ktoré vystrekli z tvojho svätého umučeného tela, nech sa vylejú na mňa, očistia ma, oslobodia ma a uzdravia ma podľa Tvojho plánu a Tvojej vôle. Amen
Ó, presvätá Kráľovná neba i zeme, Kráľovná všetkých anjelov, preblahoslavená Panna Mária, mocná Panna, ktorá rozšliapeš hlavu hada, skry ma pod svoj ochranný plášť, nedovoľ zlým duchom, aby ma viac trápili. O to Ťa prosím ja, Tvoj nehodný syn/Tvoja nehodná dcéra, a zasväcujem ti a zverujem ti môj život, moju minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Osláv v mojom živote svojho Svätého Božského Syna, ochráň ma od nástrah zla vo všetkých jeho podobách, podľa Božieho plánu a vôle. Amen.

Modlitba č. 2

Duch Pána, Duch Boží, Otče, Syn a Duch Svätý, Najsvätejšia Trojica,
Nepoškvrnená Panna Mária, anjeli, archanjeli a svätí v nebi, zostúpte na mňa.
Premeň ma, Pane, utvor ma, naplň ma sebou, konaj cezo mňa. Odožeň odo
mňa všetky sily zla, znič ich, aby som bol znova zdravý a mohol dobre
pracovať.
Oddiaľ odo mňa čary, (porobenia¹ ), čiernu mágiu, čierne omše, začarované
predmety, upísania sa, prekliatia, urieknutie, útoky zlého ducha, (diabolské
zamorenie²), diabolské posadnutie, diabolskú obsesiu, všetko, čo je zlé,
hriech, neprajnosť, závisť, pokrytectvo, fyzickú, psychickú, morálnu
a duchovnú chorobu, ktoré pochádzajú od zlého ducha.
Spáľ všetky tieto druhy zla v pekelnom ohni, aby už nikdy viac nedoliehali na
mňa ani na žiadne iné stvorenie na tomto svete. Mocou všemohúceho Boha, v mene Ježiša Krista Spasiteľa, prostredníctvom
Nepoškvrnenej Panny nech ma opustia všetci nečistí duchovia a všetky ich
prejavy, ktoré ma znepokojujú. Nech hneď a raz navždy odídu do večného
pekla zviazané sv. Michalom, archanjelom, sv. Gabrielom, sv. Rafaelom,
našimi anjelmi strážnymi, pošliapané pätou Najsvätejšej Nepoškvrnenej
Panny. Amen.
(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus
Metropolita Bratislaviensis, Bratislavae, Die 2 Maii 2016, Prot. N. 1653/2016.)
Podľa niektorých prekladov tejto modlitby možno doplniť aj termíny, ktoré sú uvedené
v zátvorkách.
1 – Malefíciá.
2 – Diabolské zamorenie (infestácia) je diabolské pôsobenie na miesta, domy a predmety
s cieľom uškodiť človeku, ktoré sa často prejavuje cez rôzne vyrušovania.