Milosrdní svätí pomocníci, vzhliadnite vľúdne na mňa, keď prosím o váš príhovor za chorú osobu. Náš Pán a Vykupiteľ Ježiš Kristus, ktorý sám uzdravoval a činil dobro, vás ustanovil za zvláštnych ochrancov a orodovníkov chorých a mnohým, za ktorých ste sa modlili, prinavrátil telesné i duchovné zdravie.

Týmto povzbudený vás chcem poprosiť, aby ste jeho Najsvätejšiemu Srdcu ponúkli všetky bolesti a muky, ktoré pretrpel počas svojho horkého umučenia. Na Božiu slávu mu spolu s nimi obetujte aj utrpenie, ktoré ste vy podstúpili vo svojom živote a smrti, aj všetku úzkosť a trápenie chorého človeka, za ktorého prosím.

Prihovorte sa zaňho, aby mu Pán daroval zdravie tela a vložil do jeho duše milosť spásy a mohol s novým odhodlaním vykročiť do života, v ktorom by službou Bohu a plnením povinností získaval zásluhy pre večnosť.

Ak by však zámery Božej prozreteľnosti boli iné, vyproste chorému trpezlivosť, odovzdanosť do Božej vôle a napokon, až príde čas, milosť pokojnej smrti. Bdejte s ním v jeho agónii a odneste jeho dušu pred trón Všemohúceho. Amen.

Túto a ďalšie modlitby k svätým pomocníkom nájdete v knihe 14 svätých pomocníkov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.