Nebeský Otče, ty si obdaroval tvoju dcéru Alžbetu Leseurovú výrečnosťou i tichosťou zároveň, a tak sa stala duchovným svetlom pre všetkých, ktorých stretla: veriacich i neveriacich. V každej duši s láskou hľadala bod, v ktorom bola táto duša ešte stále spojená s nekonečným Bohom. Vo svojom utrpení nachádzala zmysel a neustále sa vďaka nemu zjednocovala s Kristom, úplne sa zverujúc Božej prozreteľnosti.

Prosíme ťa, daj, aby nás Alžbetin príklad podnietil stále viac dôverovať tvojej láske. Chceme skutočne žiť slovami, ktoré Kristus vyriekol pri Poslednej večeri: „Milujte sa navzájom.“ S pokorou ťa prosíme, aby si tu na zemi oslávil tvoju služobnicu Alžbetu Leseurovú podľa svojej svätej vôle. Na jej príhovor nám udeľ milosť, o ktorú ťa prosíme (uviesť prosbu). Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otče náš, Zdravasʼ, Mária, Sláva Otcu

Túto modlitbu nájdete v knihe Tajný denník Alžbety Leseurovej, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.