Ó, najslávnejší vznešený Boh, Boh zázrakov, Boh čností, ktorý − aby si zjavil svoju slávu vo svete − prenášaš svoje čnosti na svätých a dávaš im autoritu robiť zázraky v prospech poblúdeného ľudského rodu. Buď vždy chválený a požehnaný za to, že si v takej hojnosti obdaroval svätého Cyriaka. Ďakujem ti za to, že si z neho nielen urobil obhajcu pravdy a viery a ochrancu čistoty a nevinnosti, ale aj za to, ako si ho nepretržite vyzdvihoval vykonaním mnohých zázrakov na jeho príhovor. Spôsobil si, že sa jeho meno stalo vzácnym v očiach veriacich. Vzbudil si úctu k nemu v očiach modloslužobníkov a spôsobil, že sa ho diabli boja. A s tebou, milovania hodný náš ochranca svätý Cyriak, sa teším, že si vždy pomáhal a stále pomáhaš tým, ktorí sa k tebe utiekajú so živou vierou. Ďakujem bez prestania najvyššiemu tvorcovi všetkého, že prostredníctvom teba oslobodil toľko osôb od hanebností, od chorôb, od vody, od ohňa, od nebezpečenstva, od búrok, od diablov a od samotnej smrti. Pomôž mi, prosím ťa, svojou mocou a ochranou, aby mi Boh milosrdenstva, zdroj a darca každého dobra, odpustil všetky hriechy a oslobodil ma od trestov, ktoré si zaslúžim za porušenie Božieho zákona. Pros ho, aby mi daroval svoju lásku, ktorá je väčšia ako všetky dobrá. Ochráň ma od pekelného ohňa, ktorý si toľkokrát zaslúžim svojimi hriechmi. Pros ho, aby ma neoddeliteľne spojil so sebou, najvyšším dobrom. Aby som mu verne slúžil v tomto živote rovnako ako ty a v hodine svojej smrti som sa mu klaňal, a večne sa tešil s tebou a so všetkými svätými v nebeskej sláve. Amen.

Otče náš…
Zdravas‘, Mária…
Sláva Otcu…

Ochranca náš, Cyriak, ochraňuj moju dušu v smrteľnom zápase pred pekelným Luciferom.

Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Novéna oslobodenia a uzdravenia k svätému Cyriakovi, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.