Na stole sa zažne svieca.

Úvod: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána. Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám.

Evanjelium

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša (2,1-14):

„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.

Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“

A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Pieseň: Tichá noc (JKS č. 89)

Aby sme si Božie slovo vierou privlastnili, vyznajme spoločne svoju vieru: Verím v Boha…

Chvály, prosby a poďakovania: (každý člen rodiny vysloví chválu, poďakovanie alebo prosbu za rodinu, priateľov…)* Na záver prosieb: Otče náš…

Mária, Ty si Matkou narodeného Božieho Syna. Celá naša rodina Ťa chce pozdraviť: Zdravas, Mária…

Môže nasledovať modlitba za zosnulých v rodine: Odpočinutie večné…

Sláva Otcu…

Milosť nášho Pána, Ježiša Krista, a láska Božia i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s nami všetkými. Amen. (Členovia rodiny si navzájom zaželajú požehnané sviatky.)

Požehnanie jedla a vinš: Požehnaj, Bože, toto jedlo, nám na úžitok a Tebe na chválu. Prosíme Ťa, Pane, buď častým hosťom v našom dome a daj, aby sme boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval.

Vinšujem Vám v tieto slávne sviatky Krista Pána narodenia, aby Vám dal Pán Boh šťastia, zdravia, hojného božského požehnania a po smrti kráľovstvo nebeské!

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Tip na knihu: Vianoce vysvetlené deťom