Nebeský Otče, v tento Svätý týždeň ti vzdávame vďaku za dar tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý pre nás prijal nepredstaviteľné utrpenie a potupnú smrť na kríži, aby nám otvoril cestu k večnému životu.

Prosíme ťa, aby sme v tomto čase hlbšie prežívali tajomstvo tvojej lásky a milosrdenstva. Pomôž nám nasledovať Ježišov príklad pokory, oddanosti a obety.

Pane Ježišu, pomôž nám počas Svätého týždňa vnímať tvoju prítomnosť, aby sme si uvedomili veľkosť tvojej obety a tvoju nekonečnú lásku k nám.

Duchu Svätý, naplň nás svojou múdrosťou a silou, aby sme v tomto Svätom týždni nachádzali posilnenie a útechu v rozjímavej modlitbe a oddanosti k tebe.

Nech je pre nás tento týždeň časom prehĺbenia našej viery, očisty našich sŕdc a ochoty prijať dar tvojej milosti. Amen.

Tip na knihu: Kristovo utrpenie