Modlenie korunky nadiktoval Pán Ježiš sv. Faustíne vo Vilne už v roku 1935. V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto modlitby a  odovzdal prisľúbenia, ktoré sú s ňou spojené. V tejto modlitbe obetujeme Bohu Otcu „Telo a Krv, Dušu i Božstvo“ Ježiša Krista, spájame sa s jeho obetou, ktorú zložil na kríži za vykúpenie sveta. Keď obetujeme Bohu jeho „najmilšieho Syna“, odvolávame sa na najmocnejší argument, pre  ktorý môžeme byť vyslyšaní. Prosíme o milosrdenstvo „pre nás i celý svet“. Slovo „nás“ označuje toho, kto sa modlí korunku, ale aj tých, za ktorých sa túžime, alebo máme modliť. Na druhej strane „celý svet“ – to sú všetci ľudia žijúci na zemi, aj duše trpiace v očistci. Keď sa modlíme slovami tejto korunky, konáme skutok lásky k blížnemu, ktorý je nevyhnutný na to, aby sme obdržali milosti.

Tip na knihu: Denníček

Korunku sa modlíme na zrnkách ruženca a pozostáva z modlitieb:

  1. Otče náš – Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes a  odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.
  2. Zdravas‘ Mária – Zdravas‘ Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
  3.  Verím v Boha – Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
  4.  Na veľkých zrnkách (jedenkrát):Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
  5. Na malých zrnkách (desaťkrát):
    Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
  6. Na zakončenie (trikrát):
    Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.