Ó, Ježišu, najláskavejší Spasiteľ, Ty si zostúpil z neba a osvietil si svet svojím učením a príkladom. Najväčšiu čiastku svojho života, poddaný svätému Jozefovi a Panne Márii, strávil si v chudobnom nazaretskom dome. Takto si posvätil rodinu, ktorú majú mať za vzor všetky kresťanské rodiny.

Prijmi milostivo pod svoju ochranu i našu rodinu, ktorá sa ti s dôverou obetuje a zasväcuje. Chráň ju a pestuj v nej stále svätú bázeň. Zachovaj v nás obetavú lásku a domáci pokoj, aby sa takto vždy viac podobala svätému vzoru Svätej rodiny v Nazarete, aby z našej rodiny nikto nezahynul, ale každý obsiahol večný život. Nauč nás v rodine po vzore Svätej rodiny spoločne sa modliť, svedomite pracovať, ťažkosti a kríže trpezlivo znášať, všetko pre Boha a na spásu našej duše.

Daj nám, Pane Ježišu Kriste, nasledovať vzor tvojej Svätej rodiny, aby sme na orodovanie tvojej Matky Panny Márie a svätého Jozefa boli hodní v hodinu smrti vstúpiť do večných príbytkov.
Amen.

S cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Trnave, 19.6.1994, č. 2283/94.

Tip na knihu: Zabudnuté zjavenie