Milosrdný Bože, oslavujeme tvoju lásku a vernosť, ktorú nám prejavuješ. Dnes sa na teba obraciame so skromnou modlitbou, aby si nám pomohol nasledovať príklad svätej Gertrúdy Veľkej.

Svätá Gertrúda, ty si milovala Pána celým svojím srdcom, dušou a mysľou. Prijmi našu úprimnú túžbu po duchovnom raste a hlbšom spojení s Bohom. Prostredníctvom tvojej horlivosti a vzornej modlitby nám pomôž nachádzať Boha v každom momente nášho života.

Svätá Gertrúda, tvoj život bol príkladom pokory a oddanosti. V období osamelosti a skúšok si našla svoju silu v Bohu a rozhodla si sa venovať sa len jemu. Prosíme ťa, pomôž nám prijímať životné výzvy s rovnakou pokorou a dôverou v Božiu prozreteľnosť, akú si mala ty sama.

Svätá Gertrúda, tvoje mystické zážitky a horlivá modlitba nás inšpirujú k hlbšiemu pochopeniu tajomstiev viery. Prostredníctvom svojej sily a múdrosti nás veď na ceste k pravde a svetlu, ktorým je náš Pán Ježiš Kristus.

Svätá Gertrúda, prosíme ťa, oroduj za nás a priveď nás k väčšej oddanosti k Pánovi Ježišovi. Nech nás tvoj príklad povzbudzuje k úprimnej láske a vernosti voči nášmu Stvoriteľovi. Amen.

Tip na knihu: Život a zjavenia svätej Gertrúdy