Všemohúci Bože, prichádzame k tebe so skromnou prosbou (uviesť svoju prosbu). Túžime získať túto milosť na príhovor Božieho služobníka dona Dolinda Ruotola. Prosíme ťa, prijmi túto našu pokornú žiadosť, ktorú ti dnes odovzdávame prostredníctvom jeho mena.

Daj nám, Pane, dar viery a dôvery v tvoju vôľu. Nech sa naše prosby splnia podľa tvojej múdrosti a v jednote s tvojou milosrdnou vôľou pre náš život. Dovoľ, aby nás don Dolindo Ruotolo viedol na ceste k tebe. Nech jeho mocný príhovor posilní našu nádej, aby náš život bol príkladom čistoty, lásky a oddanosti voči tebe, Pane.

Pane, ty jediný si náš ochranca a uzdravovateľ. Láskavo pozri na naše potreby a odpovedaj na naše prosby. Prostredníctvom orodovania dona Dolinda Ruotola zjednoť naše životy s tvojou láskou. Ďakujeme, Pane, že nás vedieš na ceste ku večnému životu. Amen.

Tip na knihu: Ježišu, ty sa postaraj