Litánie k všetkým svätým
Úvod
Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami. Synu, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duchu Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Bože, zmiluj sa nad nami.
Orodovanie Panny Márie
Svätá Mária, oroduj za nás. Svätá Božia Rodička, oroduj za nás. Svätá Panna Panien, oroduj za nás.
Orodovanie anjelov
Svätý Michal, oroduj za nás. Svätý Gabriel, oroduj za nás. Svätý Rafael, oroduj za nás.
Všetci svätí anjeli a archanjeli, orodujte za nás. Všetky sväté zbory blahoslavených duchov, orodujte za nás..
Orodovanie patriarchov a prorokov
Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Všetci svätí patriarchovia a proroci, orodujte za nás.
Orodovanie apoštolov a evanjelistov
Svätý Peter, oroduj za nás. Svätý Pavol, oroduj za nás. Svätý Ondrej, oroduj za nás. Svätý Jakub, oroduj za nás. Svätý Ján, oroduj za nás. Svätý Tomáš, oroduj za nás. Svätý Jakub, oroduj za nás. Svätý Filip, oroduj za nás. Svätý Bartolomej, oroduj za nás. Svätý Matúš, oroduj za nás. Svätý Šimon, oroduj za nás. Svätý Tadeáš, oroduj za nás. Svätý Matej, oroduj za nás. Svätý Barnabáš, oroduj za nás. Svätý Lukáš, oroduj za nás. Svätý Marek, oroduj za nás. Všetci svätí apoštoli a evanjelisti, orodujte za nás. Všetci svätí učeníci Pána orodujte za nás..
Orodovanie mučeníkov
Všetky sväté neviniatka, orodujte za nás. Svätý Štefan, oroduj za nás. Svätý Laurinec, oroduj za nás. Svätý Vincent, oroduj za nás. Svätý Fabián a Sebastián, orodujte za nás. Svätý Ján a Pavol, orodujte za nás. Svätý Kozma a Damián, orodujte za nás. Svätý Gerváz a Protáz, orodujte za nás.
Všetci svätí mučeníci, orodujte za nás.
Orodovanie svätých kňazov a biskupov
Svätý Silvester, oroduj za nás. Svätý Gregor, oroduj za nás. Svätý Ambróz, oroduj za nás. Svätý Augustín, oroduj za nás. Svätý Hieronym, oroduj za nás. Svätý Martin, oroduj za nás. Svätý Mikuláš, oroduj za nás. Všetci svätí biskupi a vyznávači, orodujte za nás. Všetci svätí učitelia, orodujte za nás..
Orodovanie mníchov a pustovníkov
Svätý Anton, oroduj za nás. Svätý Benedikt, oroduj za nás. Svätý Bernard, oroduj za nás. Svätý Dominik, oroduj za nás. Svätý František, oroduj za nás. Všetci svätí kňazi a posvätení služobnici Pána, orodujte za nás. Všetci svätí mnísi a pustovníci, orodujte za nás.
Orodovanie svätých panien, vdov a svätíc
Svätá Mária Magdaléna, oroduj za nás. Svätá Agáta, oroduj za nás. Svätá Lucia, oroduj za nás. Svätá Agnesa, oroduj za nás. Svätá Cecília, oroduj za nás. Svätá Katarína, oroduj za nás. Svätá Anastázia, oroduj za nás. Všetky sväté panny a vdovy, orodujte za nás. Všetci svätí a sväté Božie, orodujte sa za nás.
Prosba k Bohu za vyslobodenia skrze jeho zásluhy
Buď nám milostivý, odpusť nám, Pane. Buď nám milostivý, vyslyš nás, Pane.
Od všetkého zlého, vysloboď nás Pane. Od každého hriechu, vysloboď nás Pane. Od hnevu Tvojho, vysloboď nás Pane. Od náhlej a nepredvídanej smrti, vysloboď nás Pane. Od úkladov diablových, vysloboď nás Pane. Od hnevu, nenávisti a od všetkej zlej vôle, vysloboď nás Pane. Od ducha smilného, vysloboď nás Pane. Od hromobitia a búrky, vysloboď nás Pane. Od zemetrasenia, vysloboď nás Pane. Od moru, hladu a vojny, vysloboď nás Pane. Od večnej smrti, vysloboď nás Pane.
Skrze tajomstvo svätého vtelenia Tvojho, vysloboď nás Pane. Skrze príchod Tvoj, vysloboď nás Pane. Skrze narodenie Tvoje, vysloboď nás Pane. Skrze krst a svätý pôst Tvoj, vysloboď nás Pane. Skrze kríž a utrpenie Tvoje, vysloboď nás Pane. Skrze smrť a pochovanie Tvoje, vysloboď nás Pane. Skrze slávne vzkriesenie Tvoje, vysloboď nás Pane. Skrze predivné nanebovstúpenie Tvoje, vysloboď nás Pane. Skrze príchod Utešiteľa Ducha Svätého, vysloboď nás Pane. V deň súdny, vysloboď nás Pane.
Prosby nás hriešnikov za vyslyšanie
My hriešnici, Teba prosíme uslyš nás. Aby si nám odpustiť ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Aby si nám milostivý byť ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Aby si nás k pravému pokániu priviesť ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Aby si svoju svätú Cirkev spravovať a zachovať ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Aby si svojho námestníka pápeža a celý duchov­ný stav vo svätom náboženstve zachovať ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Aby si nepriateľov svätej Cirkvi pokoriť ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Aby si kresťanským panovníkom a kniežatám po­koja a pravej svornosti dať ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Aby si všetkému kresťanskému ľudu pokoja a jednoty uštedriť ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Aby si všetkých blúdiacich nazad k jednote s Cirkvou povolať ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Aby si všetkých pohanov k svetlu evanjelia priviesť ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Aby si nás vo svätej službe svojej posilniť a za­chovať ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Aby si mysle naše k nebeským žiadostiam po­zdvihnúť ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Aby si všetkých našich dobrodincov, večnými dobrami odmeniť ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Aby si duše naše, duše našich bratov, príbuzných a dobrodincov, od večného zatratenia zachrániť ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Aby si úrodu zemskú dať a zachovať ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Aby si všetkým zomrelým veriacim večné odpočinutie udeliť ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Aby si nás vyslyšať ráčil, Teba prosíme uslyš nás. Synu Boží, Teba prosíme uslyš nás.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane, Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane. Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami…
Otče náš
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,  príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
Žalm 69
Bože, láskavé ma vysloboď, Pane, ponáhľaj sa mi na pomoc. Nech sa zahanbia a zapýria tí, čo mi číhajú na život; nech odtiahnu zahanbení, čo sa radujú z môj­ho nešťastia. Nech ustúpia pokrytí hanbou, čo mi vravia; Dobre ti, dobre! Nech sa veselia a radujú všetci, ktorí hľa­dajú Teba. Ktorí túžia po Tvojej spáse, nech vždy hovoria: Buď Bohu sláva! Lež ja som úbožiak a bedár, Bože, prispej mi na pomoc. Ty si môj pomocník a ochranca, Pane, len nemeškaj.
Poznámka: (Písmeno V značí – Verš, písmeno R – odpoveď na verš. Keď recitujú viacerí modlitebníci, jeden prednáša verš a ostatní odpovedajú)
(Skloníme hlavu)
V: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
R: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
V: Spas služobníkov svojich.
R: Bože môj, ktorí dúfajú v Teba.
V: Pane, buď nám vežou udatnosti.
R: Proti nepriateľovi.
V: Nepriateľ nech nič nezmôže proti nám.
R: A syn neprávostí nech nám neuškodí.
V: Pane, nezachádzaj s nami podľa hriechov našich.
R: Ani nám neodplácaj podľa neprávostí našich.
V: Modlime sa za (pápeža) nášho Veľkňaza M (meno).
R: Pane, zachovaj ho živ ho, blahoslaveným ho učiň na zemi a nevydávaj ho do rúk nepriateľov jeho.
V: Modlime sa za dobrodincov svojich.
R: Pane, ráč odplatiť životom večným všetkým, ktorí nám dobre činia pre meno Tvoje.
V: Modlime sa za verných zomretých
R: Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo vecné nech im svieti.
V: Nech odpočívajú v pokoji.
R: Amen.
V: Za vzdialených našich bratov
R: Bože môj, spas služobníkov svojich, ktorí dúfajú v Teba.
V: Pane, zošli im pomoc zo svätyne.
R: A zo Sionu ich ochraňuj.
V: Pane, vyslyš modlitbu moju.
R: A volanie moje nech dôjde ku Tebe.
V: Pán s vami.
R: I s duchom tvojím.
Záverečná modlitba
Bože, ktorý sa vždy zmilúvaš a odpúšťaš vyslyš pokornú prosbu našu, aby nás i všetkých služobníkov Tvojich, ktorých tlačia putá hriechov, zmilovanie dobrotivosti Tvojej od nich rozviazalo. Prosíme, Pane, vyslyš prosby pokorných a chváliacim Teba odpusť hriechy, aby sme od Te­ba mohli dostať i milostivé odpustenie i pokoj Pane, láskavé nám preukáž nevysloviteľné milosrdenstvo Tvoje, zbav nás všetkých hriechov a od zaslúžených trestov nás osloboď. Bože, ktorý hriechom rozhnevaný, ale pokáním uzmierený bývaš, zhliadni milostivo na modlitbu skrúšeného ľudu Tvojho a odvráť bič svojho hnevu, ktorý sme si za svoje hriechy zaslúžili. Všemohúci večný Bože, zmiluj sa nad služobníkom Tvojím, Veľkňazom naším M (meno), spravuj ho podľa láskavosti svojej na ceste večného spasenia tak, aby z Tvojej štedrosti Tebe ľúbezné veci vyhľadával a so všetkou silou vykonával.
Bože, od ktorého pochádzajú sväté žiadosti, pravé rady a spravodlivé skutky, daj služobníkom svojim pokoja, ktorého svet dat nemôže, aby aj srdcia naše plneniu prikázaní Tvojich boli oddané a po odvrátení nepriateľského strachu i naše časy boli pod ochranou Tvojou pokojné. Pane, zapáľ ohňom Ducha Svätého ľadviny i srdcia naše, aby sme Tebe nepoškvrneným telom slúžili a čistým srdcom sa Ti zaľúbili. Bože, Stvoriteľ a Vykupiteľ všetkých veriacich, odpusť všetky hriechy dušiam služobní­kov a služobníc svojich, aby odpustenie, po kto­rom vždy túžili, pokornými prosbami obsiahli. Prosíme, Pane, skutky naše svojím vnuknutím predchádzaj a svojou pomocou sprevádzaj, aby všetky modlitby a skutky Tebou sa vždy počínali a Tebou začaté sa aj končievali. Všemohúci večný Bože, ktorý panuješ nad ži­vými i mŕtvymi a zmilúvaš sa nad všetkými, ktorých podľa ich viery a skutkov vopred uznávaš za svojich, pokorne Ťa prosíme, aby tí, za kto­rých sme si umienili vylievať modlitby, na príhovory všetkých Tvojich svätých, z milostivej Tvojej dobrotivosti, obsiahli odpustenie všetkých hriechov. Skrze Pána nášho, Ježiša Krista, Syna Tvoj­ho, ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote Du­cha Svätého, Boh na veky vekov. Amen.
V: Pán s vami.
R: I s duchom tvojím.
V: Vyslyš nás všemohúci a milosrdný Pane. Amen. A duše veriacich skrze milosrdenstvo Božie, nech odpočívajú v pokoji. R: Amen.