(Pre súkromnú pobožnosť)

Bože Otče, Syn a Duch Svätý, prosíme ťa, vyslyš nás!
Ježišu, náš veľkňaz, naša obeta a náš učiteľ, prosíme ťa, vyslyš nás!

Požehnaj Svätého Otca, našich biskupov a kňazov, prosíme ťa, vyslyš nás!
Daj im silu svojej milosti, lásku svojho Srdca a neohrozenosť svojej obetavosti, prosíme ťa, vyslyš nás!
Urob ich pevnými vo viere, svätými v živote a vernými v službe, prosíme ťa, vyslyš nás!
Naplň ich horlivosťou apoštolov, odvahou mučeníkov a duchom vyznávačom, prosíme ťa, vyslyš nás!
Daj, aby obracali hriešnikov, naprávali zblúdených a poúčali nevedomých, prosíme ťa, vyslyš nás!
Posilňuj ich radosťou v prácach, trpezlivosťou v utrpeniach a vytrvalosťou v bojoch, prosíme ťa, vyslyš nás!
Žehnaj ich slovám na kazateľnici, ich vyučovaniu v školách, ich napomínaniu v spovednici a pri lôžkach chorých, prosíme ťa, vyslyš nás!
Zachovaj ich v láske k maličkým, v horlivosti pri výchove mládeže a vo vernosti k národu a vlasti, prosíme ťa, vyslyš nás!
Uchovaj ich od pokušení zlého ducha, úkladov nesvedomitých ľudí a všetkých príležitosti k hriechu, prosíme ťa, vyslyš nás!
Zjednoť nás s nimi vo viere, vo vernosti v Božej službe a vo svätosti života, prosíme ťa, vyslyš nás!
Daruj nám svätých biskupov, svätých kňazov a svätých misionárov, prosíme ťa, vyslyš nás!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane!
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane!
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami!

Modlime sa: Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, ty si povedal: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Prosíme ťa, aby si rozmnožil počet svätých kňazov, ktorí by kráčali v tvojich šľapajach a s apoštolskou horlivosťou pracovali na tvojej vinici. Daj im svoje svetlo a svoju milosť, aby obracali neveriacich a bludárov, aby posilňovali slabých a na zemi stále viac šírili tvoje Kráľovstvo. Daj, aby sme v neochvejnej vernosti stáli pri tvojom námestníkovi a nábožným kresťanským životom podporovali prácu svojich duchovných pastierov. Zhliadni milostivo na naše prosby a vyslyš nás, Pane, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby za kňazov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.