Modlitba za záchranu manželstva

Drahý Bože,

Odovzdávam Ti seba, svojho manžela/manželku a celé manželstvo do Tvojich rúk. Ty buď Pánom nad nami. Rozhodujem sa Ťa poslúchať a nechať konať Teba v našom vzťahu.

Prosím, odpusť mi myšlienky, slová a skutky, ktorými som sa prehrešil/a proti môjmu manželovi/ke a nášmu manželstvu. Ja odpúšťam jemu/jej každé slovo, myšlienku a skutok proti mne a nášmu manželstvu, zvlášť______________/vymenujte/.

Ďakujem Ti, že Tvoja vôľa pre nás je, aby sme mali krásne, jednotné, láskyplné a pokojné manželstvo. Zriekam sa všetkých klamstiev, ktoré sa mi snažia nahovoriť iné, zvlášť__________ /vymenujte napr. myšlienky o rozvode, o beznádeji, pochybnosti, či ste sa mali zobrať…/.

Dávam nás pod Tvoju ochranu a prehlasujem nad naším manželstvom toto Božie Slovo:

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, 2 povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“ 3 Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. 4 Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, 5 nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, 6 ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. 7 I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne. 8 Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. 9 Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. 10 Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, 11 lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. 12 Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. 13 Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš. 14 Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. 15 Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. 16 Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu. Ž 91

Ďakujem Ti za Tvoju vzácnu krv vyliatu na kríži, ktorou značím na ochranu celú našu rodinu a môjho manžela/ku.

Daj mi priateľov, ktorí mi budú pomáhať v boji za naše manželstvo. Pomôž mi nájsť odpovede a informácie / články, knihy, ľudí/, ktoré potrebujem, aby som mohol/a pomôcť obnoviť naše manželstvo.

Prosím, ukáž mi, čo mám okrem modlitby urobiť, aby som pomohol/a obnoviť naše manželstvo. /Chvíľa ticha. Pán Boh má rôzne spôsoby, ako k nám môže hovoriť. Keď chceme počuť jeho hlas, určite nájde spôsob, aby sme mu porozumeli- tak ako mladý prorok Samuel/.

Prosím Ťa, obmäkči jeho/jej srdce a ukazuj mu/jej cestu, ktorou sa má vrátiť späť. Posielaj mu/jej do cesty božích ľudí, ktorí mu budú hovoriť o Tvojej vôli pre jeho/jej život. Obnovuj v nás radosť a lásku. Urob nás svedectvom o tom, že Tebe nie je nič nemožné.

Amen.

Tip na knihu: Dobré manželstvo na celý život