Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätý Martin, oroduj za nás.
Odvážny muž, oroduj za nás.
Štedrý Kristov vojak, oroduj za nás.
Vnímavý k biede blížneho, oroduj za nás.
Chudobný darca, oroduj za nás.
Vzor skromnosti, oroduj za nás.
Nepriateľ hriechu, oroduj za nás.
Víťaz v pokušení, oroduj za nás.
Bohatstvo chudobných, oroduj za nás.
Povzbudenie utrápených, oroduj za nás.
Nástroj v Božích rukách, oroduj za nás.
Horlivý katechumen, oroduj za nás.
Perla kňazov, oroduj za nás.
Príkladný biskup, oroduj za nás.
Radosť svätej Cirkvi, oroduj za nás.
Nositeľ pokoja, oroduj za nás.
Tvorca porozumenia a jednoty, oroduj za nás.
Svetlo pravdy pre blúdiacich, oroduj za nás.
Neúnavný hlásateľ evanjelia, oroduj za nás.
Obhajca apoštolskej viery, oroduj za nás.
Muž mocný v slovách i činoch, oroduj za nás.
Postrach démonov, oroduj za nás.

Na príhovor svätého Martina, ochraňuj nás, Pane.
Od každého sebectva, ochraňuj nás, Pane.
Od ľahostajnej nevšímavosti, ochraňuj nás, Pane.
Od lákavých pokušení, ochraňuj nás, Pane.
Od povrchnej viery, ochraňuj nás, Pane.
Od smútku a beznádeje, ochraňuj nás, Pane.
Od strachu a rezignácie, ochraňuj nás, Pane.
Od kompromisov so zlom, ochraňuj nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, svätý Martin, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa. Všemohúci Bože, svätý Martin ťa oslávil svojím životom i svojou smrťou; aj v našich srdciach konaj divy svojej milosti, aby nás ani smrť ani život nemohli odlúčiť od tvojej lásky. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Tip na knihu: Svätý Martin