Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Panna Mária Ružencová, oroduj za nás.
Panna Mária Sedembolestná, oroduj za nás.
Panna Mária Karmelská, oroduj za nás.
Panna Mária, Matka pastierikov, oroduj za nás.

Svätý František Marto, oroduj za nás.
Svätá Hyacinta Marto, oroduj za nás.
Fatimské deti, povolané Ježišom Kristom, orodujte za nás.
Fatimské deti, povolané uvidieť Boha v nebi, orodujte za nás.
Fatimské deti, ktorým Otec odhaľuje tajomstvá Božieho kráľovstva, orodujte za nás.
Fatimské deti, ktoré si vybral Otec, orodujte za nás.
Fatimské deti, vzory synovskej poslušnosti, orodujte za nás.
Fatimské deti, prinášajúce obete pre dobro Kristovho tela, orodujte za nás.
Fatimské deti, blízke anjelovi mieru, orodujte za nás.
Fatimské deti, strážcovia vlasti, orodujte za nás.
Fatimské deti, ctitelia Eucharistie, orodujte za nás.
Fatimské deti, vidiace ženu odetú slnkom, orodujte za nás.
Fatimské deti, vidiace svetlo, ktorým je Boh, orodujte za nás.
Fatimské deti, vybrané Božou Matkou, orodujte za nás.
Fatimské deti, pozorné na posolstvá Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, obrancovia slov Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, šíritelia slov Matky Božej, orodujte za nás.
Fatimské deti, proroci víťazstva Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, plniace zámery Najvyššieho, orodujte za nás.
Fatimské deti, verní strážcovia zverených posolstiev, orodujte za nás.
Fatimské deti, poslovia Ružencovej Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, misionári modlitieb Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, poslovia správ z neba, orodujte za nás.
Fatimské deti, ochrancovia Kristovho nástupcu na zemi, orodujte za nás.
Fatimské deti, zástancovia hrdinského života v pravde, orodujte za nás.
Fatimské deti, tešitelia Ježiša Krista, orodujte za nás.
Fatimské deti, príklady kresťanského milosrdenstva, orodujte za nás.
Fatimské deti, služobníci chorých a chudobných, orodujte za nás.
Fatimské deti, obetujúce sa za urážky hriešnikov, orodujte za nás.
Fatimské deti, orodujúce pri tróne Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, konvalinky šíriace vôňu svätosti, orodujte za nás.
Fatimské deti, perly žiariace šťastím, orodujte za nás.
Fatimské deti, serafíni lásky pri Pánových nohách, orodujte za nás.
Fatimské deti, znášajúce utrpenie pre záchranu sveta, orodujte za nás.
Fatimské deti, vzory pomoci chudobným, orodujte za nás.
Fatimské deti, príklady v obetovaní sa za obrátenie hriešnikov, orodujte za nás.
Fatimské deti, príklady statočnosti v nepriaznivých časoch, orodujte za nás.
Fatimské deti, milovníci Boha skrze Ježiša Krista, orodujte za nás.
Fatimské deti, pastierikovia, ktorí nás vedú k Baránkovi, orodujte za nás.
Fatimské deti, učeníci v škole Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, plody stromu svätosti, orodujte za nás.
Fatimské deti, dar pre Cirkev, orodujte za nás.
Fatimské deti, Božie znamenia pre Boží ľud, orodujte za nás.
Fatimské deti, svedkovia Božej lásky, orodujte za nás.
Fatimské deti, svedkovia daru krstného znovuzrodenia, orodujte za nás.
Fatimské deti, svedkovia prežívania Božej prítomnosti naplnenej láskou, orodujte za nás.
Fatimské deti, svedkovia prežívania Božej prítomnosti v tichu, orodujte za nás.
Fatimské deti, prosiace za hriešnikov, orodujte za nás.
Fatimské deti, budovatelia civilizácie lásky a mieru, orodujte za nás.
Fatimské deti, lampy osvetľujúce ľudstvo na ceste, orodujte za nás.
Fatimské deti, horiace plamene v temných a nepokojných časoch, orodujte za nás.
Fatimské deti, sviece zapálené Bohom, orodujte za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlime sa. Všemohúci a večný Bože, ty miluješ nevinných a oslavuješ pokorných; prosíme ťa udeľ nám milosť, aby sme ti na príhovor Panny Márie a napodobňovaním čností svätých fatimských detí Františka a Hyacinty mohli slúžiť v jednoduchosti srdca a tak raz vstúpiť do nebeského Kráľovstva. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

/S cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Trnave, dňa 18. februára 2021, č.: 1438/21/

Tip na knihu: Fatima – celá pravda