Zvelebujem ťa, Pane, vzdávam ti česť a dobrorečím ti spolu so všetkými stvoreniami. Ďakujem ti za tvoje vtelenie, za fi at tvojej Nepoškvrnenej Matky plné viery, za tvoje pokorné narodenie a skrytý život v Nazarete, kde si zažil ľudské ťažkosti. Ďakujem ti, že si prijal našu ľudskú prirodzenosť, aby si mohol uskutočniť dielo vykúpenia.

Zjednocujem sa s  tvojou nevýslovnou láskou, ktorá ťa priviedla medzi nás na zem, a  prosím, aby si zosnulých, ktorých ti zverujem, a všetky duše trpiace v očistci očistil od ich nedostatkov v láske k tebe a blížnym a prijal ich do svojho kráľovstva. Amen.