Modlitba za všetkých ľudí

Milovaný Ježišu, ktorý si len z lásky k nám podstúpil bolestné a hanebné umučenie
a smrť na dreve kríža, z hĺbky duše Ti ďakujeme za Tvoju nesmiernu obetu a za
každú preliatu kvapku Tvojej predrahej krvi. Spájame naše úmysly a prosby
s úmyslami a prosbami všetkých ľudí na celom svete. Na vrúcne orodovanie
Tvojich svätých a pre ich zásluhy, pre lásku a orodovanie Tvojej presvätej Matky
a najmä pre Tvoje nekonečné Milosrdenstvo Ťa prosíme:

Za všetkých hriešnikov, (Zmiluj sa nad nimi, Pane, a ukáž im svoje milosrdenstvo),
za tých, ktorým je ľahostajný ich hriešny život, (Zmiluj sa…),
za tých, ktorí Ťa najviac urážajú,
za tých, čo veľmi chcú zanechať svoj hriešny život, ale diabol ich vždy premôže,
za tých, čo zanedbávajú sviatosti a žijú len povrchný kresťanský život,
za tých, čo páchajú svätokrádeže,
za tých, čo sa previnili proti čistote,
za všetkých trpiacich,
za tých, čo trpia ťažkými chorobami, bolesťami a sú pripútaní na lôžko,
za všetkých hendikepovaných a zdravotne postihnutých,
za nevinné trpiace deti,
za detských vojakov, otrokov, siroty, deti na ulici a v detských domovoch,
za všetky deti a mládež, na ktorých stojí budúcnosť sveta,
za ich rodičov, učiteľov a vychovávateľov,
za všetky rodiny, obzvlášť za rozhádané, trpiace a za rozvedených manželov,
za vdovcov, vdovy a všetkých oplakávajúcich svojich zosnulých,
za sužovaných živelnými pohromami, úrazmi, nehodami a všetkými nešťastiami,
za utečencov,
za ľudí iných náboženstiev a za ateistov,
za tých, čo o Tebe ešte nikdy nepočuli,
za kňazov, misionárov, rehoľníkov a všetkých Tebe zasväteným,
za cirkevných hodnostárov a Svätého otca,
za tých, čo poškvrnili meno Cirkvi,
za štátnych a politických predstaviteľov, aby vždy konali dobro pre ľud
a zmierňovali jeho utrpenie,
za umelcov, aby inšpirovali ľud k Tebe,
za cestujúcich,
za psychicky chorých a vyčerpaných,
za tých, čo nevidia zmysel života a plánujú samovraždu,
za beznádejných a ľudí v ťažkých životných situáciách,
za ľudí zažívajúcich hrôzy vojny, konfliktov a nepokojov,
za vojakov, ktorí boli odvedení dobrovoľne i nedobrovoľne,
za bezdomovcov a ľudí na okraji spoločnosti,
za závislých na alkohole, drogách, pornografii a na inom,
za utláčaných, ponižovaných a týraných ,
za prenasledovaných a mučených,
za opustených a ľudí bez priateľov,
za chudobných, hladujúcich, tých, čo nemajú prístup k pitnej vode, nemajú si čo
obliecť a kde bývať,
za bohatých, aby rozdávali svoje bohatstvo chudobným,
za tých, s ktorými sa zaobchádza pod ich ľudskú dôstojnosť,
za vojnových zajatcov, rukojemníkov, ľudí žijúcich v koncentračných a pracovných
táboroch a pod prísnymi a krutými režimami,
za duše v očistci,
za tých, čo v tejto chvíli umierajú alebo majú v blízkej dobe umrieť,
za starých a nevládnych,
za obete terorizmu, násilia, predsudkov, vrážd, rasizmu a všetkej ľudskej zloby,
za verných, aby vytrvali v pravde a nepodľahli útokom zla,
za väzňov a nespravodlivo súdených,
za nezamestnaných,
za nás, naše rodiny a všetkých ľudí, ktorých poznáme,
za tých, čo sa ešte len majú narodiť na tento svet,
za celý svet vykúpený Tvojou smrťou a zmŕtvychvstaním,
za tých, čo v tejto chvíli najviac potrebujú Tvoju pomoc a na ktorých sme zabudli
v tejto modlitbe.

Pane, zverujeme do Tvojho milosrdného srdca celý svet, každú jednu dušu
a veríme, že tak môžu všetci dosiahnuť vykúpenie.
Vzývame Ťa, Pane, a pokorne prosím o milosť pre svet. Zmiluj, sa, Pane, nad nami
a pomôž biednym stvoreniam, ktoré Ťa nikdy nemôžu dostatočne milovať. Všetci
svätí, orodujte za nás. Svätá Panna Mária, oroduj za nás. Pane, zmiluj sa nad nami
a vyslyš nás pre svoje milosrdenstvo, ktoré všetko zmôže. Amen.

Tip na knihu: Osloboď ma, Pane!