Hlavné prikázanie

Milovať budeš Pána, svojho Boha,
z celého svojho srdca, z celej svojej duše,
zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle
a svojho blížneho ako seba samého. (Lk 10, 27-28)

Šesť hlavných právd

 1. Boh je jeden.
 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
 5. Duša človeka je nesmrteľná.
 6. Božia milosť je na spásu potrebná.

Desatoro Božích prikázaní

 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov,
  ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti svojho otca a svoju matku.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Do neba volajúce hriechy

 1. Úmyselná vražda.
 2. Sužovanie chudobných, vdov a sirôt.
 3. Zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy.

Pätoro cirkevných prikázaní

 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
 2. Zachovať prikázané dni pokánia.
 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Tip na knihu: Katechizmus Katolíckej cirkvi

Sedem darov Ducha Svätého

 1. Dar múdrosti.
 2. Dar rozumu.
 3. Dar rady.
 4. Dar sily.
 5. Dar poznania.
 6. Dar nábožnosti.
 7. Dar bázne voči Bohu.

Sedem sviatostí

 1. Krst.
 2. Birmovanie.
 3. Eucharistia.
 4. Pokánie.
 5. Pomazanie chorých.
 6. Posvätná vysviacka.
 7. Manželstvo.

Sedem hlavných hriechov

 1. Pýcha.
 2. Lakomstvo.
 3. Smilstvo.
 4. Závisť.
 5. Obžerstvo.
 6. Hnev.
 7. Lenivosť.

Božské činnosti

1. Viera.
2. Nádej.
3. Láska.

Mravné činnosti

1. Rozvážnosť.
2. Spravodlivosť.
3. Statočnosť. (Mravná sila)
4. Miernosť.

Skutky telesného milosrdenstva

1. Dávať jesť hladným.
2. Dávať piť smädným.
3. Prichýliť pocestných.
4. Odievať nahých.
5. Navštevovať chorých.
6. Poskytovať pomoc väzňom.
7. Pochovávať mŕtvych.

Skutky duchovného milosrdenstva

1. Napomínať hriešnikov.
2. Poúčať nevedomých.
3. Dobre radiť pochybujúcim.
4. Tešiť zarmútených.
5. Trpezlivo znášať krivdu.
6. Odpúšťať ubližujúcim.
7. Modliť sa živých a mŕtvych.

Tip na knihu: Ruky milosrdenstva

Šesť hriechov proti Duchu Svätému

1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.
2. Zúfať napriek Božiemu milosrdenstvu.
3. Odporovať poznanej kresťanskej pravde.
4. Závidieť blížnemu Božiu milosť.
5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu.
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.

Deväť cudzích hriechov

1. Dávať iným radu na hriech.
2. Povzbudzovať iných na hriech.
3. Iným kázať hrešiť.
4. Súhlasiť s hriechom iných.
5. Pomáhať pri hriechu iných.
6. Mlčať pri hriechu iných.
7. Zastávať hriechy iných.
8. Netrestať hriechy iných.
9. Chváliť hriechy iných.

Ovocie Ducha Svätého

Láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť,
dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť,
zdržanlivosť, čistota. (Gal 5, 22–23;)