Ako spoznať Boha a nadviazať s ním vzťah

Kto je Boh? Ako ho nájsť či spoznať? Máme čakať na blesk z jasného neba? Podstúpiť nejaký mysteriózny náboženský rituál? Stať sa lepším človekom, aby nás Boh prijal? Nie. Boh chce, aby sme s ním mali blízky, osobný vzťah a sám nám ukazuje, ako na to.

1. Boh ťa miluje a chce, aby si ho osobne spoznal.

Boh ťa stvoril. Tak veľmi ťa má rád, že chce, aby si ho aj ty poznal a strávil s ním celú večnosť. V Biblii sa píše: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“

Ježiš prišiel na zem preto, aby každý z nás mohol osobne spoznať Boha. Jedine on môže dať nášmu životu skutočný zmysel a naplnenie.

Čo nám teda bráni v tom, aby sme spoznali Boha a prežívali jeho lásku?

2. Sme hriešni a naše hriechy nás oddeľujú od Boha.

Všetci sme už vo svojich myšlienkach, slovách či skutkoch ublížili sebe, iným či Bohu – zhrešili sme. Hriech spôsobuje, že sa od Boha cítime vzdialení. Nemôžeme sa k nemu priblížiť ani prežívať jeho lásku. Biblia hovorí: „Vaše hriechy otvorili priepasť medzi vami a vaším Bohom…“

Hriech sa prejavuje postojom aktívnej vzbury, alebo naopak, pasívnej ľahostajnosti voči Bohu. A to má vážne následky: „Odplatou za hriech je smrť…“ Ide o duchovnú smrť – oddelenie od Boha. Aj keby sme sa snažili priblížiť sa k Boh, jednoducho to nedokážeme.

človek je hriešny

Tento obrázok znázorňuje, aká hlboká priepasť nás oddeľuje od Boha. Šípky predstavujú našu snahu dosiahnuť Boha a naplnený život z vlastných síl, napr. dobrým životom alebo morálnou filozofiou. Ale naše dobré úmysly nestačia na to, aby prekryli naše hriechy.

Ako teda môžeme preklenúť priepasť medzi nami a Bohom?

3. Boh poslal svojho Syna Ježiša, aby zomrel namiesto teba.

Za naše hriechy musíme zaplatiť. Problémom však je, že – ako sme už spomínali – za hriech sa platí smrťou. Aby sme nemuseli zomrieť oddelení od Boha, Ježiš zomrel namiesto nás. Až tak nás miloval.

vzťah s Bohom

Tento obrázok znázorňuje, ako Boh preklenul priepasť, ktorá nás od neho oddeľuje. Poslal svojho Syna Ježiša, aby na seba vzal všetky naše hriechy a zaplatil za ne tým, že zomrel na kríži namiesto nás: „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ 

Ježiš nielenže zomrel za naše hriechy, ale aj vstal z mŕtvych. Tým dokázal, že má moc nad životom a smrťou a dokáže nás na našej ceste k Bohu priviesť do cieľa.

Namiesto toho, aby sme sa ďalej snažili prísť k Bohu z vlastných síl, Boh nás pozýva, aby sme s ním vstúpili do vzťahu. Ježiš hovorí: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa… Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra.“

Smrť na kríži podstúpil Ježiš len kvôli tomu, že ťa tak miloval. A teraz ťa pozýva, aby si k nemu prišiel a nadviazal s ním blízky osobný vzťah.

Tip na knihu: Nepriatelia spásy: Telo, svet a diabol

4. Prijmi Ježiša ako svojho Záchrancu a Pána a nadviaž vzťah s Bohom.

Biblia hovorí: „Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“

Ježiša a večný život, ktorý ponúka, môžeme prijať jedine vierou. Nie je to zásluha za naše dobré skutky, ale dar od Boha: „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“

Prijať Ježiša znamená obrátiť sa k Bohu, oľutovať a vyznať mu svoje hriechy a pozvať Ježiša, aby odteraz viedol tvoj život.

Nasledujúce dva kruhy znázorňujú dva spôsoby života:

Život bez Ježiša
Človek, v ktorého srdci neprebýva Ježiš, má na „tróne“ svojho života svoje vlastné „Ja“. Ježiš je mimo jeho života.
Život s Ježišom
Človek, ktorý pozval do svojho života Ježiša, má na „tróne“ svojho života Ježiša. Jeho „Ja“ sa podriaďuje Ježišovi a necháva sa ním viesť.

Ktorý kruh predstavuje tvoj život? A ktorý kruh by si si chcel vybrať pre svoj život?


Chceš spoznať Boha a nadviazať s ním vzťah? Povedz mu to!

Ježiša môžeš prijať hoci aj hneď teraz. Boh pozná tvoje srdce, preto nie je dôležité, aké slová zvolíš; záleží len na ich úprimnosti. Ak nevieš, čo mu máš povedať, povedz mu napríklad toto:

„Bože, chcem si nájsť cestu k tebe. Je mi ľúto, že som v živote toľkokrát zhrešil a chcel som žiť nezávisle od teba. Prosím ťa, odpusť mi a pomôž mi zmeniť sa. Verím, že tvoj Syn Ježiš zomrel za moje hriechy a ty si ho opäť vzkriesil. Verím, že vďaka nemu môžem mať večný život a chcem ho odteraz verne nasledovať ako svojho Pána. Amen.“

Ak úprimne požiadaš Ježiša, aby vstúpil do tvojho života, on to urobí a už ťa nikdy neopustí. Nadviažeš tým vzťah s Bohom a on ti dá večný život. Začni ho nasledovať, spoznávať a rásť prostredníctvom čítania Biblie, modlitby a spoločenstva s inými kresťanmi.

Zdroj: everystudent.sk