Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Tento text vyjadruje večnú slávu a nekonečnú chválu trojjedinému Bohu – Otcu, Synovi a Duchu Svätému. Zároveň zdôrazňuje nezmeniteľnosť a večnosť Boha, ktorý je rovnaký v minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Táto doxológia je výrazom úcty a vďaky voči Bohu a pripomína veriacim, že Božia sláva a milosť sú prítomné v každom okamihu ich života.